Generalități

DIRECTIVA SEVESO ÎN JUDEȚUL MARAMUREȘ

Ce este SEVESO?

O serie de accidente majore în industria chimică au avut loc în întreaga lume. În Europa, accidentul Seveso în 1976 a determinat adoptarea unei legislații care vizează prevenirea și controlul acestor accidente. În 1982 a fost adoptată prima Directivă UE 82/501/CEE – așa-numita Directivă Seveso. La 9 decembrie 1996, directiva Seveso a fost înlocuită de Directiva 96/82/CE a Consiliului, așa-numita Directiva Seveso II. Această directivă a fost extinsă prin Directiva 2003/105/CE. Directiva Seveso II se aplică la câteva mii de unități industriale în care sunt prezente substanțe periculoase în cantități care depășesc pragurile din directivă.

La nivel european a apărut Directiva SEVESO III – Directiva 2012/18/UE, transpusă în legislația românească prin Legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Scop

În primul rând, directiva are drept scop prevenirea riscurilor de accidente majore care implică substanțe periculoase. În al doilea rând, deoarece accidentele continuă să se producă, directiva are ca scop limitarea consecințelor unor astfel de accidente, nu numai pentru om (aspecte de securitate și sănătate), dar și pentru mediu, pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie pe întreg teritoriul naţional, într-o manieră consecventă şi eficace.

Autoritățile responsabile cu punerea în aplicare a Directivei SEVESO III

Autorităţile competente desemnate la nivel central responsabile pentru aplicarea prevederilor prezentei legi sunt:

La nivel central:

    a) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - prin Secretariatul de Risc, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului - prin Secretariatul de Risc şi Garda Naţională de Mediu - prin Comisariatul General;

    b) Ministerul Afacerilor Interne - prin Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, reprezentat de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă,

La nivel judeţean:

    a) Agenţiile Judeţene pentru protecţia mediului - prin Secretariatul de Risc;

    b) Comisariatul Municipiului Bucureşti, Comisariatul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" şi comisariatele judeţene din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu;

    c) Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti - Ilfov şi inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă, denumite în continuare ISUJ.

 

La nivelul județului Maramureș sunt inventariate 2 amplasamente care intră sub incidența Directivei SEVESO III – Legea nr. 59/2016, astfel:

  • FABRICA DE BURETE - S.C. ARAMIS INVEST S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Speranței, nr.3-5, amplasament de nivel superior;
  • UZINA DE RETRATARE STERILE - S.C. ROMALTYN MINING S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Victoriei, nr. 77B, amplasament de nivel superior;

 

Obligaţiile operatorului

Obligații generale:

- să ia toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare, pentru a preveni accidentele majore şi pentru a limita consecinţele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului;

- de a dovedi autorităţilor competente, în orice moment, în special cu ocazia inspecţiilor, că a luat toate măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor majore care implică substanţe periculoase şi pentru limitarea consecinţelor acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului.

- să desemneze un responsabil pentru managementul securităţii la nivelul amplasamentului, în vederea asigurării aplicării prevederilor prezentei legi.

Obligaţii operator

Inf.

Sup.

Notificare (3 exemplare pe hârtie şi în format electronic)

Da 

Da

Politica de prevenire a accidentelor majore (3 exemplare pe hârtie şi în format electronic)

Da

 

Da

 

Identificarea pericolelor şi evaluarea riscului (analiză de risc)

Da

Da

Informarea autorităţilor responsabile de planificarea teritoriului

Da

Da

Analizarea posibilelor efecte “domino”, realizare schimb de informaţii şi cooperarea între aceste amplasamente

Da

Da

Raportul de securitate

Nu

Da

Plan de urgenţă internă

Nu

Da

Informarea autorităţilor şi asigurarea datelor necesare întocmirii planului de urgenţă externă 

Nu

Da

Informarea publicului

Da

Da

Asigurarea unui responsabil pentru managementul securităţii pe amplasament

Da

 

Da

Operatorii economici din județul Maramureș care intră sub incidența Directivei SEVESO, au depus la sediul APM Maramureș:

  • Notificările (care cuprind: identificarea substanțelor periculoase, modul de stocare, cantitatea și starea fizică, identificarea pericolelor);
  • Politicile de prevenire a accidentelor majore ;
  • Rapoartele de securitate.

Membrii Secretariatului de risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Maramureș, împreună cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș și ai Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Maramureș efectuează anual inspecții la toate obiectivele SEVESO.

Informarea publicului

Operatorii amplasamentelor au obligația să ia măsuri preventive pe baza unor proceduri privind planificarea, inspecția, raportarea și accesul publicului la informații.

Operatorul economic trebuie să întocmească un document de informare publică care cuprinde obligatoriu date despre amplasament (adresă, administrator, descrierea sumară a activităților desfășurate, denumirea și categoria de pericol a substanțelor periculoase deținute), natura pericolelor de accidente majore și efectele posibile asupra populației și mediului, acțiunile pe care trebuie să le ia populația pentru a se proteja, modul cum este avertizată și informată populația în cazul producerii unui accident major, detalii asupra sursei de unde pot fi obținute informații suplimentare.

Pentru amplasamentele de nivel superior, operatorul are obligaţia (conform Legii 59/2016):

    a) să informeze periodic şi în forma cea mai adecvată toate persoanele care ar putea fi afectate de un accident major, fără ca acestea să solicite acest lucru, cu informaţii clare, suficiente şi inteligibile privind măsurile de securitate şi conduita obligatorie în caz de accident major;

    b) să pună la dispoziţia publicului, la cerere, raportul de securitate, iar în cazul aplicării prevederilor art. 22 alin. (3), să pună la dispoziţia acestuia un raport modificat, sub forma unui rezumat fără caracter tehnic, care include cel puţin informaţii generale privind pericolele de accident major şi efectele potenţiale asupra sănătăţii umane şi asupra mediului în caz de accident major;

    c) să pună la dispoziţia publicului, la cerere, inventarul substanţelor periculoase.

    (3) Informaţiile sunt, de asemenea, furnizate tuturor administratorilor sau proprietarilor construcţiilor şi zonelor de utilitate publică, inclusiv şcoli şi spitale, şi tuturor amplasamentelor învecinate, în cazul amplasamentelor care intră sub incidenţa prevederilor art. 9.

Ce este accidentul major?

  • un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie ce rezultă din evoluţii necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament care intră sub incidenţa prevederilor prezentei legi şi care conduce la pericole grave, imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, şi care implică una ori mai multe substanţe periculoase;

Derogare

  • Directiva prevede pentru prima dată un mecanism de derogare (art. 4) care permite scutirea de anumite obligaţii legate de prezenţa pe amplasamente a unor substanţe din anexa 1 în condiţiile în care acestea este imposibil să provoace un accident major.

Art. 4 din Legea nr. 59/2016

(1) În situaţia în care un operator consideră că o anumită substanţă periculoasă care intră sub incidenţa dispoziţiilor prevăzute în anexa nr. 1 nu poate cauza, în practică, o emisie de materie sau energie care ar putea provoca un accident major, atât în condiţii normale, cât şi în condiţii anormale, acestea putând fi rezonabil prevăzute şi nu prezintă un pericol de accident major, notifică acest lucru autorităţilor competente prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a), transmiţând şi justificarea care stă la baza unei astfel de propuneri, inclusiv informaţiile prevăzute la alin. (4).

Publicul interesat poate consulta site-urile operatorilor economici menționați anterior sau poate solicita informații suplimentare la sediul APM Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Iza, nr. 1A, județul Maramureș, tel: 0262/276304, fax: 0262/275222, e-mail: office@apmmm.anpm.ro