Back

Activităţi industriale

Activităţile industriale generatoare de emisii industriale trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 

Directiva 2008/1/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC), modificată de Directiva 2009/31/CE transpusă/implementată prin actul normativ  românesc:

 

·        OUG nr. 152/2005(MO nr. 1078/30.11.2005 ) privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, modificată şi completată deLegea nr. 84/2006 (MO nr. 327/11.04.2006), modificat de OUG nr. 40/2010 (MO nr. 283/30.04.2010) aprobată prin Legea nr.205/2010(MO nr. 0765/16.11.2010);  

·        OM nr. 818/2003(MO nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, modificată şi completată deOM nr. 1158/2005 (MO nr. 1091/05.12.2005);

·        OM nr. 36/2004(MO nr. 43/19.01.2004) privind aprobarea Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizaţiei integrate de mediu;

·        OM nr. 169/2004(MO nr. 206/09.03.2004) pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referinţă privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană.

 

Directiva 2001/81/CE privind plafoanele na?ionale de emisie pentru anumi?i poluan?i atmosferici, amendată de Directiva 2006/105/CE, transpusă/implementată prin actul normativ românesc:

 

·        HG nr. 1856/2005(MO nr. 23/11.01.2006) privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici;

·        Regulamentul (CE) nr. 166/2006privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi, modificarea Directivilor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

·        HG nr.140/2008privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr.166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE;

·        Legea nr. 112/2009pentru ratificarea Protocoluluiprivind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21mai 2003;

·        Document de orientare pentru implementarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi european.

 

Directiva 2001/80/CE privind limitarea emisiilor în atmosfera a anumitor poluanţi provenind de la instalaţii de ardere de dimensiuni mari, amendată de Directivele 2006/105/CE şi 2009/31/CE, transpusă/implementată prin actul normativ românesc:

 

·        HG nr. 440/2010(MO nr. 352/27.05.2010) privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere;

·        OM MMGA/MEC/MAI nr. 833/545/859/2005(MO nr. 888/04.10.2005) pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere;

·        OM nr. 712/2003(MO nr. 145/18.02.2004) pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere.

Directiva 1999/13/CE privind reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizarii solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii (COV), amendată de Directiva 2004/42/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, transpusă/implementată prin actul normativ românesc:

 

·        HG nr. 699/2003(MO nr. 489/08.07.2003) privind limitarea emisiilor de compuşi organici volatili provenind din utilizarea solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, modificată de HG nr. 1902/2004 (MO nr. 1102/25.11.2004), HG nr. 1339/2006 (MO nr. 821/5.10.2006), HG nr. 371/2010(MO nr. 278/28.04.2010);

·        OM nr. 859/2005privind aprobarea unor ghiduri necesare punerii în aplicare a HG nr.699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.  

 

Directiva 96/82/CE privind controlul asupra riscului de accidente majore care implică substanţe periculoase, amendată de Directiva 2003/105/CE şi de Regulamentul (CE) nr. 1882/2003, transpusă/implementată prin actul normativ românesc:

 

  • HG nr. 804/2007(MO nr. 539/08.08.2007) privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substan?e periculoase,modificată deHG nr. 79/2009 (MO nr. 0104/20.02.2009);
  • OM nr. 647/2005(MO nr. 460/31.05.2005) pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenţă în caz de accidente în care sunt implicate substanţe periculoase;
  • OM MMGA/MAI nr. 520/1318/2006(MO nr. 522/16.06.2006) privind aprobarea Procedurii de investigare a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
  • OM nr. 1299/2005(MO nr. 77/27.01.2006) privind aprobarea Procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
  • OM nr. 142/2004(MO nr. 191/04.03.2004) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase;
  • OM nr. 1084/2003(MO nr. 118/10.02.2004) privind aprobarea procedurilor de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanţe periculoase şi respectiv, a accidentelor majore produse.

 

Directiva 2010/75/EU privind emisiile industriale (IED), termen de transpunere 06.01.2013