Directiva IED

Obiectivul Directivei privind emisiile industriale este revizuirea si reformarea într-un act juridic unic a sapte acte legislative existente:

·         Directiva 2008/1/CE din 15 ianuarie 2008 (IPPC)privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, stabileste principiile de autorizare si control al instalatiilor, cu un potential ridicat de poluare pe baza unei abordari integrate si aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;

·         Directiva 2001/80/CE din 23 octombrie 2001 (LCP)privind limitarea emisiilor în

·         atmosfera a anumitor poluanti provenind de la instalatii de ardere de dimensiuni mari;

·         Directiva 1999/13/CE din 11 martie 1999 (COV)privind reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite activitati si instalatii;

·         Directiva 2000/76/CE din 4 decembrie 2000privind incinerarea deseurilor;

o Directiva 78/176/CEE din 20 februarie 1978 privind deseurile din industria dioxidului de titan;

o Directiva 82/883/CEE din 3 decembrie 1982 privind modalitatile de supraveghere si control al zonelor în care exista emisii provenind din industria dioxidului de titan;

o Directiva 92/112/CEE din 15 decembrie 1992 privind procedurile de armonizare a programelor de reducere în vederea eliminarii, a poluarii cauzate de deseurile din industria dioxidului de titan.

 

Având în vedere ca emisiile provenite de la instalatiile industriale, au fost supuse legislatiei la nivelul Uniunii Europene începând cu anii 1970, reformarea a fost necesara pentru a actualiza, simplifica legislatia existenta si pentru a o aduce în concordanta cu evolutiile tehnologice, politice si pentru a evita denaturarea concurentei în cadrul UE.

Pentru a primi un permis de a opera, instalatiilor care intra sub incidenta normelor IPPC trebuie sa li se aplice în prezent cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru a optimiza performantele lor de mediu.

 

Directiva IEDpromoveaza limite stricte privind poluarea aerului si stabileste norme privind prevenirea si controlul integrat al poluarii care rezulta din activitatile industriale. Aceastastabileste, de asemenea, norme menite sa împiedice, sau în cazul în care nu este posibil, sa reduca, emisiile în aer, apa, sol si sa previna generarea de deseuri.

În special, aceasta stabileste limite mai stricte pentru oxizii de azot, dioxid de sulf si particule de praf care reprezinta un nivel ridicat de risc pentru sanatate si mediu, contribuind la dezvoltarea cancerului sau al astmului si la ploaia acida.

Directiva privind emisiile industriale (IED):

·         îmbunătăţeşte şi clarifică conceptul de BATpentru a crea o aplicare mai coerenta a actualei directive IPPC si solicita decizii care sa fie justificate si documentate astfel încât sa permita conditiile de autorizare în afara domeniului de aplicarea BAT;

·         înăspreşte valorile minime actuale limită de emisieîn anumite sectoare (instalatiile mari de ardere, instalatii producatoare de dioxid de titan) în vederea alinierii acestora la standardele BAT;

·          prevede obligaţia întocmirii de către operatori a unui raport privind situaţia de referinţă, în vederea furnizării de informaţii cuantificate privind nivelul de contaminare a solului şi a apelor subterane; la încetarea definitiva a activitatii, operatorul trebuie sa remedieze amplasamentul si sa-l readuca la starea initiala;

·         introduce unele dispoziţii privind inspecţiile şi ameliorarea protecţiei mediului;

·         simplifică şi clarifică anumite dispoziţii privind autorizarea, monitorizarea şi raportarea conformării;

·         prevede stimularea inovării, a dezvoltării şi utilizării tehnicilor emergente;

·         extinde domeniul de aplicare al Directivei IPPC(de exemplu, instalatiile de ardere între 20 si 50 MW) si clarifica domeniul sau de aplicare pentru anumite sectoare (de exemplu, tratarea deseurilor) pentru a spori consecventa si coerenta practicilor actuale de autorizare;

·          solicită statelor membre să adopte norme generale obligatorii, pe baza de BAT, fara a se prescrie utilizarea unei anumite tehnici sau tehnologii specifice. Statele member trebuie sa se asigure ca aceste norme sunt actualizate în functie de evolutia viitoare în BAT.

Directiva acoperao serie de industrii si activitati din industria producatoare de energie,

productia si prelucrarea metalelor, industria mineralelor, industria chimica, gestionarea

deseurilor, productia de hârtie, de pre-tratare sau vopsire a fibrelor textile, de tabacire a pieilorbrute si prelucrate când productia depaseste un anumit prag, cresterea intensiva a pasarilor decurte si a porcilor.

Directiva IED nu se aplica activitatilor de cercetare si dezvoltare sau testarii de noi produse procese.

În conformitate cu art. 11 al Directivei privind emisiile industriale (IED), principiile generale care reglementeaza obligatiile de baza ale operatorului sunt urmatoarele:

_ sunt luate toate masurile adecvate de prevenire a poluarii;

_ sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile;

_ nu se genereaza nici o poluare semnificativa;

_ se previne generarea de deseuri în conformitate cu Directiva 2008/98/CE;

_ în cazul în care se genereaza deseuri, în ordinea prioritatii si în conformitate cu

 

Directiva2008/98/CE, acestea sunt pregatite pentru a fi reutilizate, reciclate, valorificate sau, daca acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic si economic, eliminate, evitându-se sau reducându-se orice impact asupra mediului;

·         energia este utilizata eficient;

·         se iau masurile necesare pentru a se preveni accidentele si pentru a se limita consecintele acestora;

·         se iau masurile necesare la încetarea definitiva a activitatilor pentru a se evita riscul de poluare si pentru restabilirea amplasamentului unde a functionat respectiva instalatie

 

De asemenea, trebuie avute în vedere urmatoarele termene:

- 06 ianuarie 2011 - intrarea în vigoare a Directivei ;

- 06 ianuarie 2013 - Termen de transpunere pentru Statele Membre - 2 ani se aplica tuturor instalatiilor noi (totusi, investitorii si elaboratorii de proiecte noi, indiferent de sursa de finantare trebuie sa fie informati înca de pe acum cu privire la cerintele acestei directive);

- 06 ianuarie 2014 toate instalatiile existente aflate sub incidenta Directivelor: 2008/1/CE

(IPPC), 78/176/CEE (TiO2), 82/883/CEE (TiO2), 92/112/CEE, 1999/13/CE (COV), si 2000/76/CE trebuie sa îndeplineasca cerintele IED. Exceptie fac instalatiile LCP, care vor trebui sa respecte prevederile din Capitolul III si Anexa V, începând cu data de 01 ianuarie 2016;

- 6 iulie 2015 instalatiile existente nou introduse sub IED trebuie sa functioneze conformcu prevederile directivei (ex.: instalatiile pentru deseuri, fabricarea panourilor din lemn,conservarea lemnului si produselor din lemn);

- 1 ianuarie 2016 – instalatiile LCP trebuie sa respecte prevederile din Capitolul III si Anexa V;

- pâna la 30 iunie 2020 se va elabora si pune în aplicare un plan national de tranzitie aplicabil instalatiilor de ardere, plan care prevede dispozitii privind monitorizarea si raportarea, precum si masurile prevazute pentru fiecare instalatie pentru a asigura respectarea la timp a valorilor limita de emisie ;

- 31 decembrie 2023 se încheie derogarile (sub IED) privind numarul limitat de ore de functionare a instalatiilor LCP.