Gestionarea durabilă a patrimoniului natural din Aria Naturală Protejată Racâş - Hida – Sit de Interes Comunitar

 

Raport floristic intermediar - se poate consulta la sediul APM Salaj

 

 

                                                 

Gestionarea durabilă a patrimoniului natural din Aria Naturală Protejată Racâş - Hida – Sit de Interes Comunitar

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Sălaj

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională

Beneficiar:

Agenţia Pentru Protecţia Mediului Sălaj

Parteneri:

Consiliul Judeţean Sălaj

 

Durata: 36 luni

Localizare: Teritoriul administrativ al Comunelor Hida şi Bălan.

Sursa de finanţare:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL  “MEDIU”

Axa Prioritară 4 – “Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii”

Domeniu major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

 

DESCRIEREA ARIEI NATURALE PROTEJATE RACÂŞ – HIDA - SIT DE INTERES COMUNITAR

 

          Aria Naturală Protejată de Interes ComunitarRacâş - Hida se situează în partea de sud-est a judeţului Sălaj, aflată pe cumpăna de ape dintre valea Agrijului şi valea Almaşului, în pricipal spre obârşia văii şi pârâului Jernău (afluent al Almaşului), în pajiştile umede de pe văi şi din porţiunea inferioară a versanţilor. Accesul în acest teren se face din satul Racâş, de lângă podul peste Jernăut, pe un drum de care (greu accesibil în perioadele ploioase).

Aria este cuprinsă în biotopul CORINE Racâş - Hida, inclus în Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 prin OM 1964/2007, ca arie specială de conservare datorită prezenţei habitatelor de pădure dacică de stejar şi carpen şi de pajişti şi tufărişuri pe substrat calcaros. Situl este valoros şi datorită prezenţei abundente, pe o suprafaţă de 241 de hectare, a mai multor specii vegetale endemice.

          În cadrul acestui SCI Racâş - Hida se află aria naturală de interes naţional Poiana cu Narcise de la Racăş- Hida, având o suprafaţă de 1.5 ha fiind declarată  arie naturală de interes judeţean prin HCJ 5/1995 şi a fost instituită ca arie naturală protejată de interes naţional prin legea 5/2000, pentru populaţia de Narcissus stelaris - narcisa.

Fiind situată la cumpăna de ape dintre Valea Agrijului (în vest) şi Valea Almaşului (în est), fitocenozele care vegetează aici sunt mezo-higrofile aparţinând asociaţiei Melampyro-Carpinetum (Borza 41) Soö 62, în a cărui compoziţie intră în afara speciei dominante Quercus robur - stejar peduncular, următoarele specii: Quercus petraea -gorun, Quercus cerris - cer, Carpinus betulus - carpen, Ulmus montana - ulm de munte, Tilia cordata - tei cordat şi Fraxinus excelsior - frasin. În stratul arbustiv speciile dominante sunt: Viburnum lantana - dârmoz, Crataegus monogyna - păducel, Cornus sanguinea - sânger, Evonymus verrucosa - lemn râios, Staphilea pinata - clocotiş, Frangula alnus - cruşin şi Rubus caesius - mur.

În stratul ierbos au o acoperire şi frecvenţă mai ridicată speciile: Poa pratensis - firuţa, Juncus effusus - rugină, Betonica officinalis-vindecea, Serratula tinctoria-gălbinare, Dechampsia caespitosa - păiuş, Melampyrum bihariense - sor cu frate, Agrostis stolonifera - iarba câmpului, Agrostis tenuis - iarba câmpului, Potentilla erecta - sclipet şi Carex leporina - rogozul.

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ELIGIBILE INCLUSE ÎN PROIECT:

 

A. Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)

       E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

 

GRUPURILE ŢINTĂ ŞI BENEFICIARII:

•         Populaţia - deţinătoare de terenuri în zonă;

•         Consiliul local Hida- responsbil, potrivit legislaţiei,  cu administrarea ariei naturale protejate;

•         Consiliul Local Bălan- cetăţeni din comuna Bălan deţin suprafeţe de terenuri în perimetrul ariei;

•         Agenţi economici locali – deţinători şi administratori ai unor terenuri din zonă.

 

SCOPUL PROIECTULUI:

 

Asigurarea managementului adecvat în aria naturală protejată de interes comunitar Racâş - Hida, în vederea conservării pe termen lung a patrimoniului natural şi a dezvoltării durabile a ariei.

OBIECTIVE:

 

§         Eficientizarea managementului ariei naturale protejate de interes comunitar Racâş-Hida şi a ariei naturale protejate de interes national „Poiana cu Narcise”.

 

§         Îmbunătăţirea gradului de informare a populaţie asupra beneficiilor şi oportunităţilor generate din administrarea eficientă a ariei naturale protejate în vederea unei bune administrări a acesteia. 

 

PROBLEME:

 

•           Datele insuficiente despre starea de conservare a habitatului şi speciilor de interes comunitar / naţional din sit – au dus la lipsa planului de management al ariei naturale protejate, la slaba şi ineficienta administrare a patrimoniului natural. Nu sunt identificate şi specificate activităţile care pot fi permise în interiorul ariei naturale protejate precum nici activităţile care prin natura lor ar putea afecta habitatul de Păduri dacice de stejar şi carpen cu Melamphyrum bihariense şi populaţia de Narcissus stelaris pentru care a fost declarată o suprafaţă de 1,5 ha ca arie protejată de interes naţional

 

•           Lipsa unui plan de management al ariei naturale protejate de interes comunitar Racâş-Hida – a dus la inacapacitatea gestionării ariei. Primăria Hida, ca administrator al ariei naturale protejate de interes comunitar nu deţine informaţii, mijloace şi resurse eficiente pentru a putea gestiona aria naturală protejată în conformitate cu cerinţele legislaţiei de mediu în vigoare;

 

•           Lipsa informaţiilor legate de importanţa sitului - slaba informare a administraţiei publice locale şi a populaţiei din zonă, mediatizarea insuficientă în mass-media a SCI Racâş-Hida. În zonă se manifestă un oarecare dezinteres şi nepăsare faţă de arealul/situl de inters comunitar, populaţia desfăşurând în zonă diferite activităţi agricole şi de exploatare a resurselor naturale fără a fi conştientă de valoarea elementelor de patrimoniu natural, în special habitatul de Păduri dacice de stejar şi carpen cu Melampyrum bihariense;

 

•           Eficienţa cadastrală deficitară din punct de vedere al regimului de proprietate – a dus la lipsa unor delimitări concrete cu privire la terenurile proprietate privată. În zonă există mai mulţi proprietari de terenuri a căror suprafeţe sunt incluse în situl de interes comunitar Racâş – Hida, iar delimitarea clară a suprafeţelor de teren care intră în perimetrul sitului nu este determinată.

 

ACTIVITĂŢI:

A.1. Evaluarea stadiului de conservare a habitatului de interes comunitar din aria naturală protejată Racâş - Hida.

A.2. Dezbateri publice cu privire la elaborarea şi implementarea Planului de Management al Ariei Naturale Protejate.     

A.3. Elaborarea şi editarea planului de management al ariei naturale protejate.

E.1. Aplicarea a două serii de chestionare pentru evaluarea nivelului de cunoaştere a populaţiei şi elevilor privind aria naturală protejată de interes comunitar Racâş – Hida.

E.2. Editarea de materiale informative referitor la importanţa ariei naturale protejate şi distribuirea către cetăţeni a acestora.

E.3. Confecţionarea şi montarea panourilor informative referitoare la aria naturală protejată de interes  comunitar Racâş - Hida.

E.4. Organizarea de întâlniri cu toţi factorii interesaţi de implementarea proiectului pentru conştientizare şi informare.

E.5. Educarea tinerei generaţii în spiritul cunoaşterii, respectului şi protejării naturii prin vizite educative în perimetrul ariei naturale protejate.

E.6. Elaborarea de articole în presa scrisă şi apariţi la posturile radio şi TV, pentru informarea publicului cu privire la toate activităţile proiectului.

  REZULTATE:

•               Raport privind starea de conservare habitatului de interes comunitar din sit precum şi raportul privind evaluarea impactului socio-economic în sit şi harta exactă a perimetrului ariei naturale protejate Racâş – Hida;

•               Raport privind propunerile şi obiecţiile pentru elaborarea şi implementarea Planului de management;

•               Plan de management în vederea administrării acestei arii naturale protejate în conformitate cu  prevederile legale şi necesităţile specifice a acesteia;

•               Materiale informative;

•               Rapoarte privind nivelul de cunoaştere şi informare a elevilor şi localnicilor din zonă cu privire la aria naturală protejată de interes comunitar Racâş – Hida (raport iniţial, final);

•               Seminarii, mese rotunde şi vizite în teren în scop educativ şi informativ;

•               Articole în presa scrisă şi apariţii la posturile de radio şi TV;

•               Birou pentru managementul proiectului

 

VIABILITATEA PROIECTULUI:

•               Monitorizarea permanentă a stării de conservare a ariei naturale protejate prin vizite frecvente în teren, evaluarea stării de sănătate a patrimoniului natural, eliminarea şi diminuarea presiunilor antropice. Primăria Hida va avea responsabilităţi în alocarea de personal care pe baza planului de management să administreze aria naturală protejată;

•               Se vor organiza periodic vizite în teren în perimetrul ariei naturale protejate de interes comunitar având nevoie de aparatură de observare, culegere de informaţii;

•               După finalizarea proiectului administratorul ariei naturale protejate va putea propune proiecte spre finanţare vizând îmbunătăţirea capacităţii instituţionale de admnistrare a ariei naturale protejate, includerea acesteia în circuitul turistic, reabilitarea infrastructurii de acces spre aria naturală protejată.

•               Admnistratorul ariei naturale protejate va utiliza echipamentul obţinut prin proiect în vederea unei bune admnistrări şi gestionări a patrimoniului natural în situl de interes comunitar Racâş-Hida;

 Având ca suport planul de management al ariei naturale protejate precum şi studiile ştiinţifice care au stat la baza elaborării acestuia, materialele informative şi de disemniare a informaţiei eloaborate în cadrul proiectului, informaţiile dobândite de către persoanele responsabile pentru admnistrarea ariei, admnistratorul va avea competenţe sporite în admnistrarea ariei naturale protejate, în informarea cetăţenilor. Instituţiile de învăţământ preuniversitare şi universitare vor putea să desfăşoare activităţi de învăţare şi cercetare în interiorul arie naturale.


Informaţii CASA VERDE

 

INFORMARE

În atenţia persoanelor fizice care doresc să participe în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

Programul se adresează exclusiv persoanelor fizice şi vor fi acordate sume fixe, în funcţie de tipul instalaţiei. Derularea acestui program se va realiza prin intermediul agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului.

  Astfel, cei, care sunt interesaţi să acceseze aceste finanţări, vor depune cererile la agenţiile judeţene pentru protecţia mediului din localităţile de reşedinţă, urmând ca dosarele să fie transmise la Bucureşti, la Administraţia Fondului pentru Mediu.

    Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

    a) publicarea pe pagina de internet a AFM a ghidului şi a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

    b) depunerea dosarelor de finanţare;

    c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului şi a proiectului;

    d) aprobarea dosarelor de finanţare selectate;

    e) postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanţare aprobate şi respinse;

    f) soluţionarea contestaţiilor;

    g) încheierea contractelor de finanţare;

    h) implementarea proiectului.

Dosarele se vor primi în cadrul sesiunii de finanţare, a cărei perioadă va fi stabilită prin dispoziţie a Preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu şi anunţată pe site-ul www.afm.ro.

 

 

ADMINISTRAŢIA FONDULUI PENTRU MEDIU 
(Programul "Casa Verde")


Programul vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare

Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 481 din 05 octombrie 2010:

      Art.1. În perioada 18.10.2010 – 17.11.2010, Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza sesiune de depunere a cererilor de finantare, in cadrul Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare
      Art.2. Suma alocata acestei sesiuni este de 298.115 mii lei..

  Art.3. Direcţia Analiza Proiecte duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

 

Ghidul de finantare a Programului vizand protectia resurselor de apa, sisteme integrate de alimentare cu apa, statii de tratare, canalizare si statii de epurare