Declarații avere 2020

Program de lucru

Programul de lucru  este:

Luni-Joi: 8-16.30

Vineri: 8-14.00

 Începând cu data de 25.05.2020, depunerea documentelor/ documentațiilor la sediul APM Satu Mare se va face în continuare în format on-line, la adresa de e-mail:  office@apmsm.anpm.ro (în limita a 10MB / email)

  Pentru persoanele care nu au posibilitatea depunerii documentelor on-line, programul de lucru cu publicul este următorul:

 • Luni, Marți, Miercuri, Joi – 10,00 - 13,00

 

Program audiențe director executiv : marți între orele 9-13

Persoanele care doresc audiență programată pentru o dată specificată pot să o facă cu cel puțin o zi înainte de data solicitată la email: office[@]apmsm.anpm.ro, telefon 0261736003, fax 0261733500.


Despre noi

Declarație de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare al Strategiei Naționale Anticorupție 2021 - 2025

Drepturi salariale ale personalului din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare este instituţia de specialitate, aflată în subordinea Ministerului Mediului –Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.

Context legal

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare a fost înfiinţată la 1 august 1990 şi  funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

 

Misiune

APM Satu Mare, prin specialiştii cu o înaltă perfecţionare profesională  este menită să acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea instituţiei noastre este de a asigura un mediu mai bun în judeţul nostru pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

APM Satu Mare oferă un sistem eficient de reglementare a obiectivelor din punct de al protecţiei mediului, conlucrează cu alte instituţii în scopul protejării cadrului natural, promovează principiul celor mai bune practici şi încurajează schimbarea şi comportamentul în domeniul protecţiei mediului.

În acest context APM Satu Mare  îşi îndeplineşte misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • monitorizarea calităţii factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel local;
 • raportările către forurile superioare, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului.

Responsabilităţi

 • aplicarea dispoziţiilor legii cu privire la organizarea sistemului operativ de monitorizare integrată a stării mediului la nivel teritorial şi dispunerea măsurile legale corespunzătoare pentru protecţia, ameliorarea şi refacerea stării de calitate a mediului acolo unde a fost deteriorat;
 • regimul substanţelor chimice periculoase şi al deşeurilor; regimul pesticidelor şi al îngrăşămintelor chimice; alte aspecte care, potrivit legii, sunt de competenţa şi în atribuţiile APM-urilor;
 • aplicarea legislaţiei privind regimul ariilor protejate şi a monumentelor naturii;
 • organizarea şi punerea în aplicare a dispoziţiile legale în vigoare privind autorizarea activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului, incluzând procedurile de stabilire a obligaţiilor de mediu în procesul de privatizare;
 • elaborarea şi publicarea rapoartelor periodice privind starea mediului la nivel teritorial;
 • susţinerea şi impunerea prin mijloacele prevăzute de lege, în special prin aplicarea procedurilor de autorizare, promovarea tehnologiilor curate, schimbarea modelelor de producţie şi de consum, în sensul utilizării durabile a resurselor materiale şi energetice şi al reducerii impactului negativ asupra mediului şi calităţii vieţii;
 • acţionarea prin toate mijloacele prevăzute de lege şi pe întregul teritoriu de care răspunde, pentru protecţia şi ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii , cu luarea în considerare a necesităţii punerii în aplicare pe plan local a prevederilor convenţiilor internaţionale la care România este parte şi realizării obiectivelor , programelor şi planurilor de acţiuni dezvoltate în baza acestor convenţii şi acorduri.
 • în realizarea atribuţiilor pe care le are, APM încurajează şi dezvoltă parteneriatul cu toate sectoarele societăţii civile şi cu ONG care militează în interesul susţinerii şi atingerii obiectivelor pentru mediu şi dezvoltare durabilă.
 • APM organizează activităţi cu scop instructiv, formativ şi educaţional, asigură informarea curentă a populaţiei şi a autorităţilor locale cu privire la starea şi evoluţia calităţii mediului în teritoriu, dezvoltă cooperarea cu mass media şi publică materiale având ca scop sensibilizarea opiniei publice, angajarea populaţiei şi a comunităţilor locale în susţinerea şi aplicarea măsurilor privind protecţia mediului, conservarea naturii şi a diversităţii biologice, reconstrucţia ecologică a zonelor deteriorate şi ameliorarea calităţii vieţii în zonele afectate de poluare.

Conducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare este condusă de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al Ministrului Mediului , în condiţiile legii.