Substanţe şi produse chimice

Substanțele chimice sunt o componentă  esențială a vieții noastre de zi cu zi.   Cu toate acestea unele pot afecta în mod grav sănătatea umană și altele pot fi periculoase dacă nu sunt utilizate în mod corespunzător.

Expunerea la substanțe chimice nocive, atât la interior cât și la exterior, poate avea multe efecte asupra sănătății, printre care boli cardiovasculare și respiratorii, alergii și cancer.

Mai mult, nu toate substanțele prezintă efecte imediate – unele pot cauza boli mult mai târziu în viață, precum în cazul perturbatorilor endocrini care scad fertilitatea și cauzează creșterea nivelului de colesterol și obezitate. Unele substanțe au efecte în doze foarte mici, în timp ce altele pot trece neobservate până când se acumulează și ating un nivel critic, cauzând probleme de sănătate.

În mod similar, fauna sălbatică și ecosistemele sunt afectate  de exemplu din cauza utilizării pesticidelor și a acumulării de poluanți persistenți. Se efectuează teste, dar acestea sunt costisitoare și necesită timp și nu pot acoperi toate scenariile de expunere.

Pentru a garanta siguranța produselor chimice, pentru a proteja mediul și pentru  a încuraja competitivitatea  în acest sector major, UE dispune de cea mai avansată legislație din lume privind substanțele chimice – REACH înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, adoptat pentru îmbunătăţirea protecţiei sănătăţii umane şi a mediului faţă de riscurile pe care le pot prezenta produsele chimice, îmbunătăţind competitivitatea industriei chimice din UE. El promovează, de asemenea, metode alternative pentru evaluarea pericolelor substanţelor pentru a reduce numărul testelor pe animale.

În principiu, REACH se aplică tuturor substanţelor chimice nu doar celor folosite în procese industriale, ci şi în viaţa cotidiană, de exemplu în produse de curăţare, vopsele şi articole cum sunt cele de îmbrăcăminte, mobilier şi aparatură electrică. Prin urmare, regulamentul are un impact asupra majorităţii societăţilor din UE.

Toate substanțele chimice produse sau importate în UE trebuie să fie înregistrate  la Agenția Europeană pentru produse chimice. Până  în 2018 toate substanțele chimice utilizate în UE vor trebui să respecte această cerință. Altfel ele nu pot fi comercializate în UE.  În cazul produselor chimice deosebit de periculoase se aplică norme foarte stricte.

Întreprinderile răspund de evaluarea și gestionarea eventualelor riscuri  pe care le prezintă substanțele chimice pe care le utilizează sau le comercializează  pe teritoriul UE și de informarea clienților cu privire la utilizarea acestora în condiții de siguranță.

Principalele activităţi desfăşurate în domeniul substanţe chimice periculoase - sunt:

  • monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul chimicale, la nivel judeţean
  • înaintează rapoarte către ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la chimicale la nivel judeţean
  • elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul chimicale
  • asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament
  • asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
  • asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate
  • participă la controale tematice, la solicitarea GNM
  • participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul chimicale
  • identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la chimicale şi asigură instruirea acestora
  • colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii în domeniul chimicale, conform cerinţelor legale în vigoare, şi întocmeşte inventarele specifice privind:

-importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC

-substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe

-gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe

-clădirile care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest

-poluanţii organici persistenţi şi substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

-operatorii economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele

-operatorii implicaţi si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009

-operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006

-realizează pentru activităţile specifice: procedurile, bazele de date şi rapoartele necesare pentru implementarea controlului managerial intern în cadrul agenţiei;