Controlul activităţilor - SEVESO II

Ce este SEVESO II ?

Directiva 96/82/CE privind controlul accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase (SEVESO II) amendată prin Directiva 2003/105/CE a Parlamentului şi Consiliului European din 16 decembrie 2003.

 • Directiva se aplica obiectivelor in care sunt prezente substante periculoase in cantitati suficiente ca sa existe pericolul producerii unui accident major.
 • Scopul acestei Directive este de a preveni accidentele majore in care sunt implicate substante periculoase si de a limita consecintele acestora pentru populatie si mediu.
 • Titularii de activitate au obligatii sa ia masuri preventive pe baza unor proceduri privind planificarea, inspectia, raportarea si accesul publicului la informatii.

Transpunere

 • H.G. nr.804/2007 (M.O. 539/8.10.2007) privind controlul activităţilor care prezintă risc de accident major in care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Ordinul nr.1084/2003 (M.O. 118/10.02.2004) privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase si respectiv, a accidentelor majore produse.
 • Ordinul nr.142/2004 (M.O. 191/04.03.2004) pentru aprobarea procedurii de evaluare a raportului de securitate privind activităţile care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Ordinul nr.251/2005 (M.O. 298/11.04.2005) pentru organizarea si funcţionarea secretariatelor de risc privind controlul activităţilor care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.
 • Ordinul nr.1299/2005 privind aprobarea procedurii de inspecţie pentru obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase

Obligativitatea agentului economic

 1. De a lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului.
 2. De a face dovada autoritatilor competente de control, ca a luat toate masurile pentru prevenirea pericolelor de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase.
 3. De a informa imediat autoritatea publica teritoriala pentru protectia mediului si autoritatea teritoriala pentru protectie civila, in cazul in care, dupa transmiterea notificarii, apar urmatoarele modificari:
  • cresterea semnificativa a cantitatii sau schimbarea semnificativa a naturii ori a starii fizice a substantei periculoase prezente sau aparitia oricarei modificari in procesele in care este utilizata aceasta substanta periculoasa;
  • inchiderea definitiva, temporara sau trecerea in regim de conservare a instalatiei;
  • schimbarea titularului activitatii.
 4. De a elabora si transmite, dupa caz, notificarile(identificare substante periculoase, mod de stocare, cantitate si stare fizica, activitati existente, indentificare pericole), politicile de prevenire a accidentelor majore, rapoartele de securitate, planurile de urgenta interna, informatiile necesare elaborarii planurilor de urgenta externa, informatiile privind identificarea pericolelor de accidente majore si informarile pentru public.
 5. De a pune in aplicare imediat planurile de urgenta interna si externa in urmatoarele situatii:
  • cand survine un accident major;
  • cand survine un eveniment necontrolat care, prin natura sa, poate provoca un accident major.
 6. Sa informeze imediat autoritatile teritoriale pentru protectie civila si autoritatile publice teritoriale pentru protectia mediului, precum si celelalte autoritati cu atributii in domeniu potrivit legii, in cazul producerii unui accident major.

Obligativitatea autoritatilor publice locale cu competente in domeniul protecţiei mediului si protecţiei civile:

 1. sa coordoneze activităţile autoritatilor publice locale responsabile pentru implementarea prevederilor legislaţiei in vigoare.
 2. sa inventarieze unităţile economice.
 3. sa elaboreze procedurile specifice in domeniul managementului riscului si controlului activitatilor care prezintă pericole de accidente majore in care sunt implicate substanţe periculoase.
 4. sa urmărească modul de respectare a termenelor de transmitere de către agenţii economici a: notificărilor (identificare substanţe periculoase, mod de stocare, cantitate si stare fizica, activitati existente, riscul prezumtiv), politicilor de prevenire a accidentelor majore, rapoartelor de securitate, planurilor de urgenta interna, informaţiilor necesare elaborării planurilor de urgenta externa, informaţiilor privind identificarea pericolelor de accidente majore si informaţiilor pentru public.
 5. sa întocmească planuri de inspecţie si sa urmărească modul de realizare a inspecţiilor.
 6. sa întocmească planuri de instruire, inclusiv prin exerciţii de simulare a unui accident.
 7. sa furnizeze informaţiile necesare întocmirii registrului cu: unitati tip SEVESO II, cauzele producerii accidentelor majore si masurile preventive.
 8. sa identifice, pe baza informaţiilor primite de la titularul activităţii, obiectivele sau grupurile de obiective la care exista probabilitatea si posibilitatea producerii unui accident major.
 9. sa aducă la cunoştinţa publicului, ţinând cont de opiniile exprimate de acesta, informaţii referitoare la: proiectarea unor noi obiective, modificările aduse obiectivelor existente si dezvoltările in jurul obiectivelor existente.
 10. sa interzică utilizarea sau punerea in funcţiune a oricărui obiectiv, a oricărei instalaţii sau unitati de stocare, ori a oricărei parti din acestea, daca titularul activităţii nu a înaintat in termenele legale notificarea, raportul de securitate, planul de urgenta interna, informaţiile necesare întocmirii planului de urgenta externa sau alte informaţii solicitate, după cazOBIECTIVELE CARE SE SUPUN HG 804/2007- judeţul Suceava

OBIECTIVELE CARE SE SUPUN HG 804/2007- judeţul Suceava

Nr.

Crt.

Numele societatii

Adresa societatii

Domeniu de activitate

Clasificarea obiectivului (RM / rm)

1

SC TERMICA SA

str. Energeticianului, nr.1   Suceava

producere energie termica si electrica

Risc minor

2

SC UNICOM TRANZIT  SA

Dornesti

depozitare si comercializare produse petroliere

Risc minor

3

SN PETROM SA Bucuresti

str. Bazelor, nr.1 Suceava

depozitare si comercializare produse petroliere

Risc minor

4

SC PROGAS SA Veresti

Veresti

depozitare si imbuteliere butan si propan

Risc major

5

SC RAI 88 IMPEX SRL Bucuresti

Dornesti

depozitare si comercializare azotat de amoniu

Risc minor

6

SC ROMPETROL DOWNSTREAM SRL BUCURESTI

Vatra Dornei; loc Argestru

depozitare si comercializare produse petroliere

Risc minor

7

SC DOMAROM STAR SRL

Fundu Moldovei

depozitare si imbuteliere GPL

Risc minor

8

SC GRUP K.M.S. SRL

Dornesti

depozitare si comercializare azotat de amoniu

Risc minor


Legea nr.112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003

Hotărâre de Guvern nr. 140 din 6 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 166/2006 privind înfiinţarea Registrului European al Poluanţilor Emişi şi Transferaţi şi modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE şi 96/61/CE

HOTARARE nr. 140 din 6 februarie 2008

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 18 februarie 2008
 

ART. 1
Prezenta hotarare stabileste cadrul institutional necesar aplicarii directe a Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 din 18 ianuarie 2006 privind infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L33/1 din 4 februarie 2006, denumit in continuare Regulament EPRTR.
ART. 2
    (1) Se desemneaza Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile ca autoritate competenta pentru coordonarea aplicarii prevederilor Regulamentului EPRTR.
    (2) Centralizarea si crearea bazei de date si informatii suplimentare, precum si elaborarea rapoartelor preliminare la nivel national si transmiterea lor catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile sunt asigurate de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului.
    (3) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile supune raportul preliminar analizei Comitetului interministerial constituit potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.097/2001 privind constituirea si functionarea Comitetului interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national, cu modificarile ulterioare, si il transmite Comisiei Europene si Agentiei Europene de Mediu.
    (4) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile transmite rapoartele intocmite potrivit prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul EPRTR, precum si informatiile suplimentare prevazute la art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, in format electronic, Comisiei Europene si Agentiei Europene de Mediu.
    (5) Modul de organizare a raportarilor, termenele si responsabilitatile pentru implementare ce revin autoritatilor pentru protectia mediului, precum si modul de informare si participare a publicului, asa cum sunt prevazute la art. 9 alin. (2), art. 12 alin. (2), art. 13 si 15 din Regulamentul EPRTR, se stabilesc prin ordin al conducatorului autoritatii publice pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
ART. 3
    (1) Operatorii care desfasoara una sau mai multe activitati prevazute in anexa I la Regulamentul EPRTR si care indeplinesc criteriile prevazute la art. 5 din acesta au urmatoarele obligatii:
    a) sa intocmeasca si sa gestioneze rapoartele potrivit prevederilor art. 5 alin. (1)-(4) si ale art. 16 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;
    b) sa asigure calitatea informatiilor prezentate in raportul transmis, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR;
    c) sa pastreze inregistrarile datelor din care au rezultat informatiile raportate, potrivit prevederilor art. 5 alin. (5) din Regulamentul EPRTR;
    d) sa foloseasca pentru raportarea datelor formatul prevazut in anexa III la Regulamentul EPRTR.
    (2) Documentele prevazute la alin. (1) lit. a) se transmit autoritatilor competente pentru protectia mediului, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din prezenta hotarare, in format electronic si pe suport hartie, pana la urmatoarele termene:
    a) 31 mai 2008 - pentru primul an de raportare, respectiv anul 2007;
    b) 30 aprilie 2009 - pentru al doilea an de raportare, respectiv anul 2008;
    c) 30 aprilie n+1 - pentru urmatorii ani de raportare, considerand n = anul de raportare.
    (3) Operatorii prevazuti la alin. (1) au dreptul sa solicite confidentialitatea unor date si informatii, in mod justificat, potrivit prevederilor art. 11 din Regulamentul EPRTR.
ART. 4
    Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
    a) incalcarea de catre operatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) a obligatiilor de raportare prevazute la art. 5 alin. (1)-(5) si a celor prevazute la art. 16 din Regulamentul EPRTR, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    b) nerespectarea de catre operatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) a obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (1) din Regulamentul EPRTR, cu amenda de la 15.000 lei la 20.000 lei;
    c) nerespectarea de catre operatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) a formatului de raportare stabilit in anexa III la Regulamentul EPRTR, cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei.
ART. 5
    Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 4 se realizeaza de catre comisarii si persoanele imputernicite din cadrul Garzii Nationale de Mediu.
ART. 6
    Dispozitiilor referitoare la contraventiile prevazute la art. 4 si 5 le sunt aplicabile si prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 7
    La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.144/2002 privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta art. 3 alin. (1) lit. g) si h) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii si modul de raportare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 22 ianuarie 2003, si Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.440/2003 pentru aprobarea Ghidului national de implementare a Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata si modificata prin Legea nr. 645/2002, si modul de raportare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 177 din 20 martie 2003.
 


Ordin de Ministru nr. 859/2005 privind aprobarea unor ghiduri necesare punerii in aplicare a H.G. nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii

OM 859/2005

În baza prevederilor art.12 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor m ă suri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solven ţ ilor organici în anumite activită ţi şi instala ţ ii, modificată şi completată cu Hotărârea Guvernului nr. 1902/2004,

În temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul mediului şi gospodăririi apelor, emite următorul: 

ORDIN

Art.1 Se aprobă ghidul privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activită ţ i/instala ţ ii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili, prezentat în anexa nr. 1.

Art.2 Se aprobă ghidul pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr.4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 2.

Art.3 Se aprobă ghidul pentru elaborarea planului de gestionare a solven ţ ilor organici cu con ţ inut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prezentat în anexa nr. 3 .

Art.4 Se aprobă ghidul pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, prezentat în anexa nr. 4.

Art.5 Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.6 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I cu excepţia anexelor , care se publică pe pagina de web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

 1. Anexa nr. 1 - Ghid privind derularea procedurii de notificare şi stabilirea unor cerinţe specifice în procesul de autorizare a anumitor activităţi/instalaţii care utilizează solvenţi organici cu conţinut de compuşi organici volatili.
 2. Anexa nr. 2 - Ghid pentru elaborarea schemelor (planurilor) de reducere conform Anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Anexa nr. 3 - Ghid pentru elaborarea planului de gestionare a solvenţilor organici cu conţinut de compuşi organici volatili în conformitate cu prevederile Anexei nr. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 699/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Anexa nr. 4 - Ghid pentru monitorizarea emisiilor de compuşi organici volatili datorate utilizării solvenţilor organici în anumite activităţi şi instalaţii.

Ordonanţă de urgenţă nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 (*actualizată*)

privind prevenirea şi controlul integrat al poluării (actualizată până la data de 30 aprilie 2010*)

EMITENT:     GUVERNUL

--------------

*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 30 aprilie 2010, cu modificările şi completările aduse de:LEGEA nr. 84 din 5 aprilie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 40 din 21 aprilie 2010.

Având în vedere necesitatea îndeplinirii în termen a obligaţiilor asumate de România în cadrul procesului de negociere cu Comisia Europeană, aferente capitolului 22 "Protecţia mediului", şi a obligaţiilor prevăzute în Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, ce revin ţării noastre în calitate de stat în curs de aderare, respectiv transpunerea Directivei nr. 96/61/CE privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, modificată prin directivele nr. 2003/35/CE şi nr. 2003/87/CE, şi eliminarea neconcordanţelor dintre termenele de conformare a funcţionării instalaţiilor, aflate sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări prin Legea nr. 645/2002, şi cele stabilite în cadrul procesului de negociere, precum şi dispoziţiile care vizează interesul public şi care constituie situaţii de urgenţă extraordinare, în temeiul art. 115 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAP. I

Dispoziţii generale

ART. 1

(1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiectiv prevenirea şi controlul integrat al poluării pentru activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte măsurile necesare pentru prevenirea sau, în cazul în care aceasta nu este posibilă, reducerea emisiilor în aer, apă şi sol, provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1, inclusiv măsurile privind gestionarea deşeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecţie a mediului, considerat în întregul său, cu respectarea prevederilor legislaţiei din domeniul evaluării impactului asupra mediului şi a altor reglementări relevante.

ART. 2

(1) Pentru aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) autoritate competentă - acea autoritate a administraţiei publice centrale şi/sau teritoriale pentru protecţia mediului care are responsabilităţi pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

b) autorizaţia integrată de mediu - actul tehnico-juridic emis de autorităţile competente potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii sau pentru părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator;

c) cele mai bune tehnici disponibile - stadiul de dezvoltare cel mai avansat şi eficient, înregistrat în dezvoltarea unei activităţi şi a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referinţa pentru stabilirea valorilor limită de emisie în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care acest fapt nu este posibil, pentru a reduce în ansamblu emisiile şi impactul asupra mediului în întregul său:

- tehnicile se referă deopotrivă la tehnologia utilizată şi la modul în care instalaţia este proiectată, construită, întreţinută, exploatată, precum şi la scoaterea din funcţiune a acesteia şi remedierea amplasamentului, potrivit legislaţiei în vigoare;

- disponibile se referă la acele tehnici care au înregistrat un stadiu de dezvoltare ce permite aplicarea lor în sectorul industrial respectiv, în condiţii economice şi tehnice viabile, luându-se în considerare costurile şi beneficiile, indiferent dacă aceste tehnici sunt sau nu utilizate ori realizate la nivel naţional, cu condiţia ca aceste tehnici să fie accesibile operatorului;

- cele mai bune se referă la cele mai eficiente tehnici pentru atingerea în ansamblu a unui nivel ridicat de protecţie a mediului în întregul său. În determinarea celor mai bune tehnici disponibile trebuie luate în considerare, în special, elementele prevăzute în anexa nr. 3;

d) emisie - evacuarea directă sau indirectă de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalaţiei;

e) instalaţie - orice unitate tehnică staţionară, în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, precum şi orice altă activitate direct legată tehnic de activităţile desfăşurate pe acel amplasament, care pot genera emisii şi poluare;

f) instalaţie existentă - orice instalaţie aflată în funcţiune, autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă înainte de data de 30 octombrie 1999 inclusiv, cu condiţia de a fi fost pusă în funcţiune în termen de cel mult un an de la această dată;

g) instalaţie nouă - orice instalaţie pusă în funcţiune şi autorizată sau supusă procedurii de autorizare de către autoritatea competentă după data de 30 octombrie 1999;

h) operator - orice persoană fizică sau juridică care operează ori deţine controlul instalaţiei, aşa cum este prevăzut în legislaţia naţională, sau care a fost învestită cu putere economică decisivă asupra funcţionării tehnice a instalaţiei;

i) poluare - introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, de substanţe, vibraţii, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătăţii umane sau calităţii mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului şi/sau alte utilizări ale acestuia în sensul prevederilor legislaţiei în vigoare;

j) public - una ori mai multe persoane fizice sau juridice şi, potrivit legislaţiei ori practicii naţionale, asociaţiile, organizaţiile sau grupările acestora;

k) public interesat - publicul afectat sau posibil a fi afectat ori care are un interes în luarea unei decizii privind emiterea sau reactualizarea unei autorizaţii ori a condiţiilor unei autorizaţii; în accepţiunea acestei definiţii, organizaţiile neguvernamentale în domeniul protecţiei mediului, care îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia naţională, sunt considerate public interesat;

l) modificarea în exploatare - o schimbare a caracteristicilor sau a funcţionării instalaţiei ori o extindere a acesteia, care poate avea efecte asupra mediului;

m) modificarea substanţială - o schimbare în exploatare care, din punctul de vedere al autorităţii competente, poate avea efecte negative semnificative asupra sănătăţii populaţiei sau mediului. În sensul acestei definiţii, orice modificare în exploatare sau extindere a exploatării este considerată modificare substanţială dacă modificarea ori extinderea, prin ea însăşi, duce la atingerea valorilor de prag prevăzute în anexa nr. 1, după caz;

n) standardul de calitate a mediului - totalitatea cerinţelor care trebuie respectate la un moment dat de mediu ca un întreg, considerat în ansamblul său, sau de către o parte a acestuia, în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare;

o) substanţă - orice element chimic şi compuşii acestuia, cu excepţia substanţelor radioactive, în sensul prevăzut de reglementările din domeniul securităţii muncii şi sănătăţii populaţiei faţă de pericolul radiaţiilor ionizante, precum şi a organismelor modificate genetic, în sensul prevederilor din legislaţia naţională în vigoare;

p) valorile limită de emisie (VLE) - masa, exprimată prin parametrii specifici, concentraţia şi/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depăşite în cursul uneia sau mai multor perioade de timp.

Valorile limită de emisie mai pot fi stabilite şi pentru anumite grupe, familii sau categorii de substanţe, în special pentru cele menţionate în anexa nr. 2. Valorile limită de emisie pentru substanţe se aplică, în mod normal, în punctul în care emisia părăseşte instalaţia, la această determinare neluându-se în considerare nici o diluţie. La stabilirea valorilor limită de emisie ale instalaţiei pentru evacuările indirecte în apă se poate lua în considerare efectul unei staţii de epurare a apelor uzate, cu condiţia garantării unui nivel echivalent de protecţie a mediului ca un întreg şi acest fapt să nu determine niveluri mai ridicate de poluare a mediului, cu respectarea prevederilor privind evacuarea de substanţe periculoase în apă şi a altor prevederi legale în vigoare;

r) drept vătămat - orice drept fundamental prevăzut de Constituţie sau de lege, căruia i se aduce o atingere printr-un act administrativ;

s) interes legitim privat - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în considerarea realizării unui drept subiectiv viitor şi previzibil, prefigurat;

 t) interes legitim public - posibilitatea de a pretinde o anumită conduită, în considerarea realizării unui drept fundamental care se exercită în colectiv ori, după caz, în considerarea apărării unui interes public.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) lit. r)-t) se interpretează în concordanţă cu obiectivul oferirii unui acces larg la justiţie al publicului interesat.

CAP. II

....

Pentru textul integral consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

sv_OUG nr 152_2005


Ordin de Ministru nr. 712/2003 pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ordin nr. 712 din 24/09/2003
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 18/02/2004

pentru aprobarea Ghidului privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Nr. 712/199/126

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului
Ministerul Economiei şi Comerţului
Ministerul Administraţiei şi Internelor

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 604/2003,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa conţinând Ghidul privind elaborarea propunerilor de programe de reducere progresivă a emisiilor anuale de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere se pune la dispoziţie celor interesaţi pe paginile web ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, la adresa: www.mappm.ro, Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa: www.minind.ro, şi Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa: www.mapgov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,
Ilie Sârbu

Ministrul economiei şi comerţului,
Dan Ioan Popescu

Ministrul administraţiei şi internelor,
Ioan Rus 

Ministrul delegat pentru administraţia publică,
Gabriel Oprea


Ordin de Ministru nr. 833/2005 pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 833 din 13/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 888 din 04/10/2005

pentru aprobarea Programului naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere

    Nr. 833/545/859

    Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    Ministerul Economiei şi Comerţului
    Ministerul Administraţiei şi Internelor

    În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor, ministrul economiei şi comerţului şi ministrul administraţiei şi internelor emit prezentul ordin.

   Art. 1. - Se aprobă Programul naţional de reducere a emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot şi pulberi provenite din instalaţii mari de ardere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi pe pagina web a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, la adresa www.mappm.ro, a Ministerului Economiei şi Comerţului, la adresa www.minind.ro, şi a Ministerului Administraţiei şi Internelor, la adresa www.mai.gov.ro.
   Art. 3. - Prezentul ordin, cu excepţia anexei, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  

               Ministrul mediului şi         Ministrul economiei şi      p. Ministrul administraţiei

gospodăririi apelor,             comerţului,                     şi internelor,
             Sulfina Barbu            Codruţ Ioan Şereş           Anghel Andreescu,
                                                                                         secretar de stat


Hotărâre de Guvern nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere