Inventarul operatorilor economici care importă, produc, utilizeaza substante chimice ca atare, in amestecuri sau articole

REACH - CLP

REACH - CLP

 

Raportare clasificare, etichetare, ambalare -chimicale - Regulament 1272-2008

 

REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 decembrie 2008

Anexa nr. 2 - HG 1408

Tabel - situatia amestecurilor produse in cursul anului 2012

Tabel - situatia substantelor produse in cursul anului 2012

Tabel - articol

________________________________________________________________________________

Regulamentul 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice - REACH

REACH stabileşte un sistem nou pentru înregistrare, evaluare, autorizare şi restricţionare a substanţelor chimice. Preînregistrarea este prima etapă a unui proces de 11 ani de tranziţie a substanţelor actuale pe piaţa UE la acest nou sistem.

Cca. 30.000 de substanţe se estimează că vor fi afectate de cerinţele de înregistrare REACH. Sistemul REACH acoperă şi chimicalele sub formă de amestecuri/articole iar acele amestecuri/articole care nu se vor conforma acestui regulament, nu vor fi permise pe piaţa UE.

Termenul de implementare a REACH este 2007 – 2018.

Etapa de preînregistrare (apoi înregistrarea) reprezintă baza acestui regulament.

Înregistrarea substanţelor va cuprinde:

 1. Colectarea şi evaluarea proprietăţilor periculoase ale substanţei şi condiţiilor de utilizare în securitate.
 2. Transmiterea acestor informaţii la Agenţia Europeană pentru Produse Chimice (ECHA).
 3. Achitarea taxei de înregistrare relevantă.

REACH  cere înregistrări pentru agenţii economici care:

 • Produc substanţe (inclusiv intermediari izolaţi) în UE, în cantităţi ≥ 1 t/an.
 • Importă substanţe (de exemplu, coloranţi textili, polimeri) ca atare sau în preparate (de exemplu, agenţi de acoperire, lubrifianţi) în cantităţi ≥ 1 t/an din ţări din afara UE.
 • Importă articole care conţin substanţe destinate a fi emise, iar substanţele sunt prezente în articole în cantităţi ≥ 1 t/an.

REACH nu cere înregistrări pentru:

 • substanţele care sunt subiectul unor alte reglementări existente (biocide, pesticide, produse farmaceutice, etc.);
 • substanţe produse, importate în cantitate mai mică de 1 tonă/an/producător/ importator;
 • la articole – se vor înregistra numai acele substanţe eliberate în cantitate mai mare de 1 tonă/an şi care pot produce reacţii adverse pentru om şi mediu;
 • cosmetice şi dispozitive medicale;
 • chimicale folosite la cercetare şi dezvoltare.

Societăţile care produc substanţe, formulează preparate sau fabrică articole în afara UE nu pot (pre)înregistra substanţele.Totuşi, acestea pot desemna un Reprezentant Unic stabilit în UE să îndeplinească cerinţele (pre)înregistrării substanţelor lor care sunt importate în UE.

Judet

Nr. operatorilor economici producători/importatori

Nr. operatorilor economici participanţi în SIEF

Cantitatea de substanţe produse/importate în 2009 (tone)

Suceava

1/7

0

3177 / 128037,98


Descriere

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, domeniul Substanţe Chimice Periculoase:

 • Monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produse chimice, la nivel judeţean
 • Înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la produse chimice la nivel judeţean
 • Elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul produse chimice
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
 • Asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate
 • Participă la controale tematice, la solicitarea GNM
 • Asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul produse chimice
 • Participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul produse chimice
 • Identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la produsele chimice şi asigură instruirea acestora
 • Colectează, validează şi prelucreazădate şi informaţii în domeniul produse chimice, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:
  • Inventarul privind importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC;
  • Inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
  • Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
  • Inventarul clădirilor care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest;
  • Inventarul privind poluanţii organici persistenţi şi inventarul privind substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi;
  • Inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele;
  • baza de date cu operatorii implicaţi si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009;
  • baza de date cu operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006.