Proiect - Partener pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa

 

În cadrul proiectului implementat de către Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava: „Partener pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”, proiect finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România, în luna iulie 2016 au fost montate panouri de informare şi conştientizare în cele două arii natural.

 

Dorim să facem următoarea precizare

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturle protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completată prin Legea nr. 73/2015, cu modificările și completările ulterioare

art.53

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice şi de la 25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice următoarele fapte:

d) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau interiorul ariilor naturale protejate;

 


Partener pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa

 

În cadrul proiectului: „Partener pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”, în data de 20 mai 2016  a avut loc primul atelier în natură, în aria protejată Fâneţele seculare Ponoare, cu elevii de la Şcoala gimnazială Ipoteşti. Elevii au participat la câteva jocuri pentru a înţelege noţiunea de lanţ trofic, cele trei grupe formate au cartat fiecare zona lui de observaţie şi au fost instruiţi cu privire la modul în care se va derula activitatea de monitorizare a biodiversităţii.


Agentia pentru Protecţia Mediului Suceava selecteaza un partener pentru implementarea proiectului

Agentia pentru Protecţia Mediului Suceava selecteaza un partener pentru implementarea proiectului „Implementarea unui management conservativ al biodiversităţii în ariile naturale ROSCI0081 Fâneţele seculare Frumoasa şi ROSCI0082 Fâneţele seculare Ponoare” pe care intenţionează să îl aplice pe sistemul de finanţare POIM - Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

 

Principalele activitati ale proiectului:

Identificarea zonelor care necesită reconstrucție ecologică în ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Organizarea de campanii de înlăturare a speciilor alogene cu potențial invaziv din sit și din vecinătatea ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Monitorizarea speciilor de floră de interes conservativ din ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa

Monitorizarea speciilor de floră și faună de interes conservativ din ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Degajarea selectivă a speciilor fără valoare conservativă din zona mlăștinoasă pentru a facilita dezvoltarea speciilor: Molinia caerulea  și Ligularia sibirica din ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Degajarea, curățarea și întreținerea gropilor cu apă, a șanțurilor şi a microdepresiunilor în care amfibienii depun pontele din ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Asistarea proprietarilor de animale în identificarea altor resurse sau modalități de hrănire a animalelor în ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Organizarea evenimentelor de conștientizare a proprietarilor privind activități de dezvoltare durabilă alternative în ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Identificarea formelor de turism și vizitare prietenoase pentru natură, incluzând turismul fotografic sau științific în ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare în mediul academic

Îmbunătățirea bazei de date științifice referitoare la speciile și habitatele naturale din situl ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Crearea bazei de date științifice referitoare la biodiversitatea din situl ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa

Fundamentarea solicitării de extindere a sitului ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare prin includerea zonelor mlăștinoase

Organizarea de evenimente pentru conștientizarea comunităților locale în vederea promovării practicilor tradiționale în ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Organizarea unor activități de conștientizare a elevilor, crearea unor atitudini pozitive față de mediu și promovarea siturilor ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

Cerinte minime: Partenerul trebuie sa indeplineasca minim urmatoarele cerinte:

-sa fie un ONG cu sediul in proximitatea celor două arii naturale: ROSCI0081 Fânețele seculare Frumoasa și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare și ROSCI0082 Fânețele seculare Ponoare

-sa fi implementat cel putin doua  proiecte în oricare din cele două arii naturale protejate

- să poată asigura managementul financiar al proiectului

- experienţă şi personal experimentat în derularea activităţilor specific proiectului

- experienţă în domeniul protecţiei şi conservării biodiversităţii

-experienţă şi personal experimentat în derularea de activităţi de ecoturism

 

Ofertele se trimit pe email: office@apmsv.anpm.ro pana la data de 01.06.2016

 


Proiect: „Partener pentru ariile protejate – Fâneţele Seculare Ponoare şi Fâneţele Seculare Frumoasa”.

 

În perioada aprilie - septembrie 2016, Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava care deţine custodia celor două arii naturale, derulează proiectul: „Partener pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”. Proiectul, la care mai sunt parteneri şi Şcolile gimnaziale din comunele Bosanci, Ipoteşti şi Moara, jud. Suceava, este finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România.

Debutul în teren din săptămâna 18-22 aprilie 2016, la rezervaţiile naturale Fânaţele seculare Ponoare şi Frumoasa, a avut două obiective:

(1) realizarea unui culoar ecologic la limita sitului Natura 2000 Fâneţele seculare Ponoare, prin plantarea unui gard viu de puieţi (sânger) pe o lungime de aproximativ 50 de m.

Astfel s-a asigurat protejarea eleşteului care reprezintă habitatul speciei de interes conservativ Bombina variegata. Eleşteul este chiar lângă drumul ce face legătura dintre două sate, conducând la o mortalitate crescută a indivizilor.

Au participat alături de echipa custozilor şi ai fundaţiei, membrii comunităţii.

(2) excursii cu elevii de la şcoala gimnazială Ipoteşti pentru identificarea limitei rezervaţiei Fânaţele seculare Ponoare dar şi ce cuprinde situl Natura2000 Fâneţele seculare Ponoare – terenuri arabile. De asemenea o recunoaştere a speciilor de plante protejate, de primăvară din această rezervaţie, a încheiat tematica excursiei.

O altă excursie de debut în rezervaţie, a fost realizată cu elevii şcolii gimnaziale din comuna Moara, la rezervaţia Fânaţele seculare Frumoasa. Scopul excursiei a fost recunoaşterea limitei rezervaţiei dar şi speciile floristice existente în această primăvară. Tot în cadrul acestei activităţi a avut loc ecologizarea zonei. Participanţii la ecologizare, fii comunităţii din Moara, atrag atenţia părinţilor, comunităţii în general dar şi autorităţilor locale privind şi gradul mare de gunoaie deversate într-o arie protejată.


Proiect: „Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversităţii în ROSPA 0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea”

Asociaţia Pentru Botoşani, în calitate de beneficiar, derulează proiectul: Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversităţii în ROSPA 0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea" (acronim CONBIOSPA R&B) ca urmare a semnării Contractului de finanţare nr. 141038 din 17.06.2013, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 43345 conform Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1434 din 05.06.2013.

Proiectul a fost aplicat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4  Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv de la 17.06.2013 la 16.06.2015. Valoarea totală a proiectului este de 840.926 lei în conformitate cu Ordinului ministrului mediului ?i schimbărilor climatice nr. 1434 din 05.06.2013, din care valoare eligibilă 840.926 lei inclusiv TVA: 756.833 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 84.093 lei din bugetul de stat. Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă este 0 lei.

Aria de implementare a proiectului este situl Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti – Bucecea, care include suprafeţe situate pe teritoriile următoarelor unităţi administrativ teritoriale: judeţul Botoşani: comuna Mihăileni, comuna Vârfu Câmpului şi judeţul Suceava: oraş Siret, comuna Grămeşti, comuna Hânţeşti, comuna Zvoriştea.

Obiectivul general al proiectului îl constituie: Conservarea biodiversităţii din aria de protecţie specială avifaunistică "Acumulările Rogojeşti- Bucecea" în contextul dezvoltării durabile.

- Pliant [pdf]

 


Management conservativ al biodiversității în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est

 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL MEDIU

Axa Prioritară 4 - „Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii", 

Domeniul major de intervenţie - Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000

Proiectul „Management conservativ al biodiversității în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est"

 

RAPORT DE PROGRES aferent Proiectului Management conservativ al biodiversității în Regiunea de Dezvoltare Nord – Est - perioada de referinţă 01.07.2014 - 31.12.2015


Programul de cooperare Elvetiano- Român

 

Titlul proiectului:"Mentinerea integritatii ecologice si economice a spatiului rural din vecinatatea Sitului Natura2000 Rarau-Giumalau'

Fundatia Speologica "Club Speo Bucovina", in parteneriat cu Agentia pentru Protectia Mediului Suceava implementeaza incepand cu data de 01.07.2013 proiectul "Mentinerea integritatii ecologice si economice a spatiului rural din vecinatatea Sitului Natura2000 Rarau-Giumalau".
Proiectul este co-finantat printr-un grant din partea Elvetiei prin intermediul Contributiei Elvetiene pentru Uniunea Europeana Extinsa.
Proiectul  are o valoare totala de 83.435 CHF din care 75.000 CHF grant si 8.435 CHF contributia proprie a beneficiarului. [detalii]


Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate „Fâneţele Seculare Ponoare” şi „Fâneţele Seculare Frumoasa”

                                  

 

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII PRINTR-UN MANAGEMENT INTEGRAT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE „FÂNEŢELE SECULARE PONOARE" ŞI „FÂNEŢELE SECULARE FRUMOASA"- Acronim PULSATILLA

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europeană sau a Guvernului României"

Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare- GEC BUCOVINA, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, implementează proiectul: "Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa"- Contract 134321/ 20.10.2011 SMIS-CSNR 36224.  ....  [detalii].


Programe de finanţare

Fonduri structurale

Prin aderarea la Uniunea Europeană, România beneficiază de fonduri structurale şi de coeziune, instrumente financiare menite si contribuie la reducerea decalajelor economice şi sociale dintre Statele Membre UE. Pentru dezvoltarea şi extinderea infrastructurii de mediu, România beneficiază de Fondul European de Dezvoltare Regională şi de Fondul de Coeziune.

Fondul European pentru Dezvoltare Regională contribuie la eliminarea dezechilibrelor regionale în Comunitatea Europeană, reducerea diferenţei între nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni şi recuperarea decalajului de către regiunile mai puţin favorizate.

Fondul de Coeziune sprijină Statele Membre în vederea reducerii diferenţelor de dezvoltare economică şi socială şi stabilizării economiei naţionale.

Accesarea fondurilor comunitare este condiţionată de elaborarea de către Statele Membre a unor documente oficiale care să indice domeniile ce necesită sprijin financiar din partea UE.

 

Programul Operaţional Sectorial Mediu - www.posmediu.ro.

Programul Operaţional Sectorial Mediu este documentul care stabileşte strategia de alocare a fondurilor europene pentru sectorul de mediu, în România, în perioada 2007-2013. Programul a fost aprobat de Comisia Europeană în data de 11 iulie 2007.

Perioada de aplicare a programului este 2007-2013, dar obiectivele sale urmăresc nevoile de dezvoltare ale României şi după anul 2013, prin realizarea de investiţii ce pun bazele dezvoltării durabile în infrastructura de mediu.

Pentru informaţii detaliate despre Programul Operaţional Sectorial "Mediu". 

 

Axa prioritară 4, Sector protecţia naturii - sesiunea V -  www.posmediu.ro/axaprioritara4

POS Mediu anunţă lansarea celei de-a V-a sesiuni dedepunere proiecte in cadrul Axei Prioritare 4 "Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii". 

Proiectele finanţate în acest sector vizează asigurarea unui management corespunzător al ariilor protejate şi, implicit, stoparea degradării biodiversităţii şi a resurselor naturale. O atenţie deosebită se va acorda managementului site-urilor Natura 2000. Beneficiarii proiectelor sunt: administraţiile şi custozii ariilor protejate, inclusiv situri Natura 2000, Agenţia Naţională pentru Arii Protejate (după înfiinţare), Agenţiile Locale de Protecţie a Mediului, autorităţile publice, ONG-uri, institute de cercetare, universităţi, muzee. Proiectele vor fi selectate în baza solicitărilor de oferte, la nivel naţional (call for proposals).

____________________________________________________________________

Fondul de Mediu - www.afm.ro

Fondul pentru mediu este un instrument economico - financiar destinat susţinerii şi realizării proiectelor pentru protecţia mediului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în domeniul protecţiei mediului.Fondul pentru mediu este un fond public, deductibil din punct de vedere fiscal, iar veniturile acestuia constituie venituri publice, ce fac parte din bugetul general consolidat, constituite printr-o lege specială care stabileşte şi destinaţiile acestora (O.U.G.196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006).    

Programul "Casa Verde" 2010 - persoane fizice

Program  privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire.

 Începând cu data de 1 iulie 2010, Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, denumit popular Programul „Casa Verde" va fi operaţional, iar persoanele fizice îşi pot depune dosarele de finanţare nerambursabilă la agenţiile judeţene de mediu din localităţile unde domiciliază.

Situaţia cererilor de  finanţare nerambursabilă prin "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire" (Programul "CASA VERDE"), la nivelul judeţului Suceava, în perioada 1 iulie 2010 – 02.02.2011:

Total cereri:         613

Suma solicitată:  3.708.869.13 lei

 • panouri solare:   381 cereri;

 • pompe de căldură geotermală:  15  cereri;

 • centrale termice pe peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, deşeuri forestiere şi silvice:  211 cereri;

 • centrală termică + panouri solare:   5 cereri;

 • pompă de căldură + panouri solare:   1  cerere.

 

Programul "Casa Verde" 2011 - persoane fizice

Ordinul ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire

Situaţia cererilor de  finanţare nerambursabilă prin "Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire" (Programul "CASA VERDE"), la nivelul judeţului Suceava:

Sesiunea a II-a,  iunie 2011

Suma alocata pentru judetul Suceava: 3.175.296 lei

Total cereri primite:       902

Suma aferentă solicitată: 5.416.217 lei

 • panouri solare:   701 cereri;

 • centrale termice pe peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, deşeuri forestiere şi silvice: 192 cereri;

 • pompe de căldură geotermală:  9 cereri

________________________________________________________________________________

LIFE este un instrument financiar pentru trei domenii principale de acţiune: Mediu înconjurător, Natura şi Ţările terţe. Cu toate că toate cele trei domenii de acţiune urmăresc să îmbunătăţească situaţia mediului înconjurător, fiecare dintre acestea are priorităţi specifice.

LIFE+, noul instrument financiar pentru mediu, a intrat în vigoare o dată cu publicarea Regulamentului LIFE+ nr. 614/23 mai 2007 în Jurnalul Oficial L149 din 9 iunie 2007.

Cuprinde trei componente:

• LIFE+ Natură şi Biodiversitate

• Guvernare şi Politici de Mediu

• Informare şi Comunicare


Proiecte POS Mediu, Axa prioritară 4

 • Asociaţia SOS VIITORUL Bacău, în calitate de beneficiar, derulează proiectul: „Managementul durabil al trei arii protejate situate pe râul Moldova" ca urmare a semnării Contractului de finanţare nr. 141027 din 17.06.2013, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 43348.

Proiectul a fost aplicat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului este de 25 luni, respectiv de la 20.06.2013 la 20.07.2015. Valoarea totală a proiectului este de 3.362.746 lei.

Ariile vizate de proiect sunt ariile naturale protejate integrate în reţeaua ecologică europeană Natura 2000:

-          ROSCI 0363 Râul Moldova între Oniceni şi Miteşti

-          ROSCI 0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi Ruşi

-          ROSCI 0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi Roman

Obiectivul general al proiectului îl constituie: Asigurarea stării de conservare favorabilă a speciilor şi habitatelor de interes naţional/ comunitar din cele trei arii naturale protejate.

 

 • Asociaţia TINERII ECOLOGI ROMÂNI din Iaşi, în calitate de beneficiar, derulează proiectul: „Planuri de management pentru siturile Natura 2000: ROSCI0255, ROSCI0391, ROSPA0049" ca urmare a semnării Contractului de finanţare nr. 141040 din 17.06.2013, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 42478.

Proiectul a fost aplicat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului: nu a fost comunicată de beneficiar.  Implementarea proiectului a început cu data de 01.07.2013.

 Valoarea totală a proiectului este de:  nu a fost comunicată de beneficiar.

 

 • Proiect: „Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversităţii în ROSPA 0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea"

Asociaţia Pentru Botoşani, în calitate de beneficiar, derulează proiectul: Implementarea unui sistem adecvat de management pentru conservarea biodiversităţii în ROSPA 0110 Acumulările Rogojeşti - Bucecea" (acronim CONBIOSPA R&B) ca urmare a semnării Contractului de finanţare nr. 141038 din 17.06.2013, cu numărul de înregistrare în SMIS-CSNR 43345 conform Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1434 din 05.06.2013.

Proiectul a fost aplicat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4  Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, respectiv de la 17.06.2013 la 16.06.2015. Valoarea totală a proiectului este de 840.926 lei în conformitate cu Ordinului ministrului mediului ?i schimbărilor climatice nr. 1434 din 05.06.2013, din care valoare eligibilă 840.926 lei inclusiv TVA: 756.833 lei finanţare nerambursabilă din FEDR şi 84.093 lei din bugetul de stat. Valoarea proiectului, alta decât cea eligibilă este 0 lei.

Aria de implementare a proiectului este situl Natura 2000 ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti – Bucecea, care include suprafeţe situate pe teritoriile următoarelor unităţi administrativ teritoriale: judeţul Botoşani: comuna Mihăileni, comuna Vârfu Câmpului şi judeţul Suceava: oraş Siret, comuna Grămeşti, comuna Hânţeşti, comuna Zvoriştea.

Obiectivul general al proiectului îl constituie: Conservarea biodiversităţii din aria de protecţie specială avifaunistică "Acumulările Rogojeşti- Bucecea" în contextul dezvoltării durabile.

 

 • Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare – GEC Bucovina, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Conservarea biodiversităţii printr-un managemnt adecvat al ariei naturale protejate Moldova Superioară", acronim ConBioMoldavia, ca urmare a semnării Contractului de finanţare nr. 141042/17.06.2013, cod SMIS-CSNR 43343, conform Ordinului ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 1410 din 05.06.2013

Proiectul a fost aplicat în cadrul POS Mediu, Axa prioritară 4  Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii şi este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv de la 1 iulie 2013 până la 30 aprilie 2015.

Valoarea totală a proiectului este de 532.852 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă de la Fondul European de Dezvoltare Regională, fără TVA, este de 404.496 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul de stat, fără TVA, este de 44.944 lei; valoarea TVA aferentă valorii eligibile este de 83.412 lei.

Aria de implementare a proiectului este situl Natura 2000, ROSCI0321, Moldova Superioară, sit de importanţă comunitară.

Obiectivul general al proiectului îl constituiedezvoltarea durabilă, protecţia şi conservarea biodiversităţii în aria naturală protejată „Moldova Superioară" prin asigurarea unui management integrat al acesteia.