Memoriu DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)

PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) – DEPOZIT FINAL DE DESEURI DE SLABA SI MEDIE ACTIVITATE (DFDSMA)

 1. memoriu tehnic
 2. memoriu biodiversitate
 3. tabel arii protejate ROSCI
 4. tabel arii protejate ROSPA

Avizul de mediu pentru planuri si programe

Avizul de mediu pentru planuri şi programe - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006  cu modificările şi completările ulterioare

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe (EMPP) are scopul de a identifica si de a analiza efectele planurilor sau programelor asupra mediului in timpul elaborării planului sau programului si înainte de adoptarea acestuia.

Procedura de evaluare de mediu pentru planuri si programe este stabilita prin HG nr.1076 din 8 iulie 2004 care transpune Directiva 2001/42/CE cunoscuta sub numele de Directiva SEA.

Nu toate planurile sau programele sunt supuse procedurii de EMPP. Autorităţile publice pentru protecţia mediului competente, in urma consultării cu alte autoritati publice interesate de efectele asupra mediului pe care le poate avea planul sau programul, stabilesc daca un plan sau program trebuie sa parcurgă aceasta procedura.

Rezultatele evaluării de mediu trebuie sa se prezinte intr-un raport de mediu.

Definitivarea proiectului de plan sau de program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informaţiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului se fac in cadrul unui grup de lucru.

Procedura EMPP se finalizează prin emiterea Avizului de mediu de către autoritatea publica pentru protecţia mediului competenta, pe baza proiectului de plan sau program si a Raportului de mediu.

Etapele procedurale ce trebuie parcurse în vederea evaluării adecvate sunt stabilite conform Ordinului nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potenţiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

Procedura de emitere a avizului de mediu pentru planuri si programe este reglementata de următoarele acte normative:

 1. HG nr.1076 din 8 aprilie 2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri si programe.
 2. Ordin nr.995 din 21 septembrie 2006 pentru aprobarea listei planurilor şi programelor care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.
 3. Ordin nr.117 din 2 februarie 2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe.

Acte necesare pentru obtinerea avizului de mediu:

 1. Cerere(notificare)
 2. Certificat de urbanism
 3. Act de proprietate
 4. Memoriu tehnic
 5. Anunturi publice(1 si 2)(Model anunt)
 6. Taxa de 500 RON.

Memoriul tehnic trebuie sa contina:

 • piese desenate - plan de situatie, plan cu lucrari existente, plan cu lucrari propuse (sc. 1 :10. 000)
 • piese scrise - capitole ce vor prezenta urmatoarele date :
  1. date generale : ( amplasament obiectiv, proiectant general, proiectant de specialitate, beneficiarul lucrarilor, cadrul legislativ privind protectia mediului) ;
  2. necesitatea si oportunitatea planului ;
  3. descrierea lucrarilor existente ( etape de dezvoltare, constructii hidrotehnice, activitati desfasurate, managementul deseurilor) ;
  4. disfunctionalitati ( privind accesul auto, drumurile interioare, reteaua de cai ferate, retele de utilitati, tehnologii de operare, amplasareaunor constructii si terminale, managementul deseurilor, trafic de pasageri si siguranta acestuia) ;
  5. proiecte aprobate/lucrari in curs de realizare/ lucrari pentru protectia mediului ;
  6. continutul si obiectivele planului de urbanism ( principii avute in vedere la elaborarea planului, lucrari propuse) ;
  7. relatia planului analizat cu alte planuri si programme, obiective de mediu ( obiective la nivel international si regional, obiective la nivel national si local, relevanta planului pentru integrarea obiectivelor de mediu)
  8.  implementarea legislatiei de mediu ( regulamente privind dezvoltarea zonelor construite si neconstruite – prescriptii si recomandari).