Prezentare

Principalul scop al noii politici comunitare în domeniul substanţelor şi preparatelor chimice este dezvoltarea durabilă şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii, securităţii omului şi a mediului înconjurător prin menţinerea şi dezvoltarea competivităţii industriale, prin prevenirea fragmentării pieţei comunitare şi prin dezvoltarea unui sistem unic pentru substanţele chimice noi şi pentru cele existente.

Legislaţia europeană în domeniul managementului produselor chimice a fost amendată în mod semnificativ,  iar industria va trebui să facă faţă unor responsabilităţi mai mari decât înainte pentru asigurarea fabricării şi utilizării de produse chimice în conformitate cu standarde înalte de protecţie a sănătăţii umane şi securităţii mediului. Unele substanţe chimice vor dispărea, cel mai probabil, deoarece companiile nu vor considera că merită să plătească pentru a le înregistra şi testa. Studiile efectuate arată că aproximativ 20% din chimicalele comercializate astăzi (dar a căror cerere este redusă) vor dispărea de pe piaţă, deoarece producătorii nu vor mai investi în înregistrarea lor.

Substanţe reglementate de Protocolul de la Montreal (ODS)

Principalele activităţi industriale în care sunt utilizate ODS–urile sunt:

 1. întreţinerea şi alimentarea echipamentelor de refrigerare şi de aer conditionat, sub forma agenţilor de racire ;
 2. curăţarea şi degresarea suprafeţelor metalice sau a componentelor electronice, ca solvenţi ;
 3. producţia de spume, inclusiv cele de poliuretan în spray sau rigide ;
 4. producţia agenţilor de stingerea incendiilor;
 5. dezinfecţia solurilor şi a depozitelor de cereale, cu bromura de metil.

Poluanţi organici persistenţi

Poluanţii organici persistenţi sunt substanţe organice cu grad ridicat de toxicitate şi persistenţă (rezistă la degradarea chimică, biologică şi fotochimică), sunt semivolatile, au solubilitatea scăzută în apă şi ridicată în mediile grase (bioacumulare în ţesuturile grase din organismele vii), pot avea efecte toxice acute şi cronice asupra sănătăţii umane şi speciilor animale.

Cele mai importante categorii de POP sunt:

 1. pesticidele: aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor, mirex , toxafen;
 2. substanţele chimice industriale: hexaclorbenzen, bifenili policloruraţi (aprox. 129 compuşi);
 3. produsele secundare: dioxinele şi furanii, obţinute neintenţionat în urma reacţiilor chimice şi a proceselor de combustie.

Surse de POP–uri se regăsesc în patru sectoare economice importante: agricultură, industrie, transporturi şi energie, la care se pot adăuga alte surse ce includ aşezările umane cu depozite de deşeuri sau incineratoare. Pentru eliminarea acestor produşi periculoşi în luna mai 2001, a fost adoptată convenţia de la Stockholm, România devenind parte a acestei Convenţii odată cu ratificarea acesteia prin Legea 261/2004.

La nivelul judeţului Constanţa, in anul 2009, mai existau 23 de operatori economici care deţineau echipamente ce conţin PCB.

Operatorii economici au predat spre eliminare 195 de bucăţi echipamente ce contin PCB, faţă de numărul planificat pentru eliminare de 225 bucăţi.

În anul 2009 s-a realizat inventarul privind productia, importul/exportul si utilizarea acidului perfluorooctanoic (PFOA) si sarea de amoniu a acestuia, precum si a perfluorooctanatului de amoniu (APFO), pentru perioada 2004-2008. Au fost identificati doi operatori economici care au utilizat spumogen cu continut de PFOA/APFO: SNN SA Sucursala CNE PROD si SC ROMPETROL RAFINARE SA.

De asemenea, s-a realizat  inventarul privind productia, utilizarea, emisiile, pierderile si alternativele la substantele noi (endosulfan, hexabromociclododecan si alcani clorurati cu catenă scurtă C10 – C13 - incluse în Anexele A, B, C ale Conventiei de la Stockholm privind Poluantii Organici Persistenti). Au fost identificati doi operatori economici, respectiv:

 1. SC KISSLER INTERNATIONAL SRL care a utilizat, în anul 2009, granule de polistiren expandat cu continut de hexabromciclododecan pentru productia de materiale de izolatie. Cantitatea de polistiren expandat produsă în anul 2009 a fost de 205331 kg, iar  cantitatea de deseuri cu continut de HBCD generată a fost de 990 kg.
 2. SC MARIA TRADING SRL a comercializat în anul 2009, 2000 litri TIONEX. Din datele pe care le detinem nu există deseuri de endosulfan în stoc.

Tot în anul 2009, s-a realizat si inventarul cu privire la productia si alternativele la următoarele substante noi, incluse în Anexele A, B, C ale Conventiei de la Stockholm privind Poluantii Organici Persistenti: alfa hexaclorociclohexan, beta hexaclorociclohexan, gama hexaclorociclohexan, clordecone, pentaclor benzen, hexabrombifenil, pentabromodifenil eter (amestec comercial), octabromodifenil eter (amestec comercial), acid perfluorooctansulfonic, fluorura de perfluorooctansulfonil. Din raportările operatorilor economici a reiesit că acestia nu au desfăsurat în anul 2009 activităti în care să fie implicate astfel de substante.

Regulamentul 1907/2006 – REACH

Regulamentul REACH (Regulamentul nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului cu privire la înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH) introduce un sistem global de control al substanţelor chimice şi se aplică pentru substanţele chimice produse, importate şi introduse pe piaţă, precum şi pentru preparatele şi articolele care le conţin.Prin implementarea Regulamentului REACH se urmăreşte:

 • eficientizarea funcţionării pieţei interne pentru substanţe chimice, printr-o abordare unitară cu cea a Uniunii Europene;
 •  elaborarea sistemului de evaluare a riscului reprezentat de chimicale, a sistemului de înregistrare şi autorizare a substanţelor şi preparatelor chimice în scopul asigurării unui grad ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a mediului;
 • îmbunătăţireacompetitivităţii şi inovaţiei;
 • promovarea metodelor alternative pentru evaluarea pericolelor reprezentate de substanţe.

Astfel, producătorii şi importatorii sunt obligaţi să înregistreze substanţele produse/importate în cantităţi mai mari de 1 tonă, mai putin cazul în care acestea sunt exceptate.

Situatia cu privire la numărul operatorilor economici preînregistrati, la nivelul judetului Constanta, se prezintă astfel:

 • din cei 17 operatori economici producători de substante si amestecuri chestionati, s-au preînregistrat 9
 • din cei 12 operatori economici importatori de substante si amestecuri chestionati, s-au preînregistrat 7.

Operatori economici producători de substante si amestecuri

Nr. crt

Operator economic

Preînregistrat

1

SC ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL

p

2

SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SA

p

3

SC BIOVILLE SRL

p

4

SC RBD SIGMA SRL

 

5

SC ROMPETROL RAFINARE SA

p

6

SC GC3 SPECIALITY CHEMICALS SRL

p

7

SC INTERMAR LTD SRL

 

8

SC ECO PETROLEUM SRL

p

9

SC MIROX EXIM SRL

 

10

SC CELCO SA

p

11

SC GPA AEROPRODUCT SRL

p

12

SC ROMECO INTERNATIONAL COMPANY SRL

 

13

SC RIMAR TRADE SRL

 

14

SC ROMTEXTIL SA

 

15

SC KISSLER INTERNATIONAL SRL

 

16

SC COSTHEVA SRL

 

17

SC ASTEK SA

p

 

 Operatori economici importatori de substante si amestecuri

 

Nr.crt. Operator economic Preinregistrat

1

SC ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL

p

2

SC COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE SA

p

3

SC GLOBAL ALLIANCE INTL SRL

p

4

SC SERPA SRL

p

5

SC CARROM HYGIENIC SRL

 

6

SC ATICO INTERNATIONAL VETERINARY SRL

 

7

SC SEARCH CHEMICALS SRL

p

8

SC ROMPETROL RAFINARE SA

p

9

SC CASTING SRL

 

10

SC BIOCHEM SRL

 

11

SC ASTEK SA

p

12

SC HAYAT CHEMICAL ROM SRL