Conducerea APM Constanța

Conducerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanta este asigurată de un Director Executiv numit prin decizie a Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în condiţiile legii.
 • DIRECTOR EXECUTIV:  CELZIN LATIF

AGENDA DE LUCRU 26.02 - 01.03.2024

AGENDA DE LUCRU 19.02 - 23.02.2024

AGENDA DE LUCRU 12.02 - 16.02.2024

AGENDA DE LUCRU 29.01- 02.01.2024

AGENDA DE LUCRU 22.01 - 26.01.2024

AGENDA DE LUCRU 15.01 - 19.01.2024

AGENDA DE LUCRU 08.01 - 12.01.2024

 

ȘEF SERVICIU AVIZE, ACORDURI, AUTORIZAȚII: LAVINIA MONICA ZECA

ȘEF SERVICIU CALITATEA FACTORILOE DE MEDIU: SIMONA CONSTANTIN

ȘEF SERVICIU MONITORIZARE ȘI LABORATOARE: DANIELA ȘERBAN

ȘEF BIROU FINANȚE, ADMINSTRATIV, RESURSE UMANE: CĂTĂLIN CHIVU

 

Directorul Executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului are următoarele atribuţii principale:

 1. organizează, coordonează, îndrumă, controlează şi răspunde de întreaga activitate a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa, cu respectarea procedurilor legale utilizate în realizarea acesteia, conform regulamentului de organizare şi funcţionare;
 2. indeplineste functia de ordonator tertiar de credite;
 3. coordonează procesul de cooperare cu alte agenţii pentru protecţia mediului judeţene şi cu Agentia Regionala pentru Protectia Mediului din cadrul aceleiaşi regiuni de dezvoltare, prin serviciile de specialitate ale acesteia;
 4. conduce activitatea Comitetului Director al Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta;
 5. dispune si urmareste măsurile operative ncesare in vederea realizarii atribuţiilor ce revin agentiei, din actele normative în vigoare şi din deciziile conducerii ANPM;
 6. asigura si urmăreşte implementarea  la nivel local legislaţiei, politicilor si strategiilor de mediu la care transpun legislatia europeana si internationala adoptata de Romania, in concordanta cu prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare;
 7. urmareste indeplinirea obligatiilor asumate prin acordurile si tratatele internationale la care Romania este parte, la nivel judetean;
 8. coordoneaza initierea, elaborarea si implementarea programului/programului integrat de gestionare a calitatii aerului, fiind presedintele Comisiei Tehnice pentru elaborarea programului de gestionare a calitatii aerului;
 9. asigura raportarea, la termenele stabilite, a stadiului implementării legislaţiei de mediu la nivel judeţean
 10. coordoneaza activitatea de monitorizare a ariilor naturale protejate fara custozi;
 11. reprezinta agentia in procedura de atribuire a custodiei ariilor naturale protejate fara custozi;
 12. coordoneaza elaborarea planurilor de masuri de conservare si a regulamentelor ariilor naturale protejate fara custozi;
 13. reprezinta agentia in procedura de solicitare a custodiei unei arii naturale protejate;
 14. coordoneaza procesul de planificare de mediu la nivel judetean si asigura demersurile necesare in vederea institutionalizarii si aprobarii PLAM de catre autoritatilor competente;
 15. coordonează activităţile privind colectarea, prelucrarea, raportarea si gestionarea datelor de mediu, la nivel local, deţinute de serviciile din subordinea sa;
 16. coordoneaza activitatea privind realizarea, intretinerea si actualizarea bazelor de date la nivelul agentiei;
 17. raspunde de administrarea site-ului agentiei;
 18. aproba documentatia tehnica intocmita de serviciile si compartimentele tehnice precum si a celor economico-administrative aflate in subordine;
 19. aproba fundamentarea necesarului de cheltuieli materiale, investitii si de personal si le inainteaza ordonatorului secundar de credite;
 20. reprezinta agentia in relatiile si intalnirile de lucru cu alte autoritati si institutii, in scopul aplicarii politicilor de mediu la nivelul judetului si/sau regiunii de dezvoltare de care apartine;
 21. asigura intarirea capacitatii institutionale si admninistrative a agentiei;
 22.  raspunde de rezolvarea petitiilor;
 23. raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii si stabileste masuri pentru asigurarea pazei institutiei;
 24. coordoneaza gestionarea eficienta si unitara a resurselor umane din cadrul agentiei;
 25. raspunde de realizarea evaluarii performantelor profesionale ale tuturor angajatilor si realizeaza evaluarea performanetelor profesionale pentru sefii de servicii/birouri/compartimente si a personalului din compartimentele aflate in subordine directa;
 26.  raspunde de rezolvarea petitiilor;
 27. raspunde de aplicarea masurilor de protectia muncii si stabileste masuri pentru asigurarea pazei institutiei;
 28. raspunde de administrarea si gestionarea, in conditiile legii, a integritatii patrimoniului agentiei;
 29. raspunde de respectarea prevederilor in vigoare referitoare la pastrarea secretului/confidentialitatii asupra datelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea agentiei;
 30. aproba virarile de creditebugetare conform art.47, Legea 500/2002;
 31. aprobarepartizarea pe trimestre a veniturilor si cheltuielilor bugetare, conform art.48, Legea 500/2002;
 32.  aproba deschiderea/retragerea de credite bugetare conform art.48, Legea 500/2002;
 33. aduce la cunostinta conducerii ANPM problemele deosebite aparute pe parcursul activitatii, propunand totodata masurile necesare pentru imbunatatirea activitatii agentiei;
 34. coordoneaza activitatea de informare a factorilor de decizie in situatii de urgenta radiologica si accidente ecologice;
 35.  coordoneaza activitatile legate de programe si proiecte internationale si de parteneriate in proiecte de interes public, care revin serviciilor din subordine;
 36. asigura facilitatea accesului specialistilor la informatia tehnica de mediu si incurajeaza activitatea de cercetare in domeniul mediului;
 37. stabileste masurile privind formarea profesionala a angajatilor din subordine si coordoneaza activitatile necesare pentru realizarea acestora;
 38. dispune masuri pentru furnizarea, la cerere, a informatiilor sau datelor de mediu, in conformitate cu prevederile legale;
 39. coordoneaza colaborarea cu Garda Nationala de Mediu si cu reprezentantii locali ai Administratiei Natioanle "Apele Romane" in emiterea actelor de autorizare si in realizarea controlului conformarii si aplicarii legislatiei de mediu;
 40. prezinta ANPM Planul anual de activitate al agentiei si raportul anual privind modul de realizare al acestuia;
 41.  asigura accesul publicului la informatia de mediu si in procesul de luare a deciziilor privind reglementarea activitatilor/instalatiilor care intra sub incidenta legislatiei de mediu in vigoare;
 42. indeplineste si alte atributii stabiliate de catre conducerea ANPM in limitele si scopul postului.