Ordinul 794/2012 al Ministrului Mediului si Padurilor privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deşeuri de ambalaje

Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive si de modificare a Directivei nr.2004/35/CE

Decizia nr.2009/358/CE privind armonizarea si transmiterea periodica a informatiilor si chestionarul prevazute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) si la articolul 18 din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/335/CE de stabilire a orientarilor tehnice privind constituirea garantiei financiare în conformitate cu Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/359/CE de completare a definitiei deseurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/360/CE de completare a cerintelor tehnice pentru caracterizarea deseurilor stabilite de Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Decizia nr.2009/337/CE privind definirea criteriilor de clasificare a instalatiilor de gestionare a deseurilor în conformitate cu anexa III la Directiva nr.2006/21/CE privind gestionarea deseurilor din industriile extractive

Hotărârea Guvernului nr.856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive

Directiva 96/59 privind eliminarea bifenililor şi trifenililor policloruraţi (PCB şi PCT)

Hotărârea de Guvern 173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea şi controlul bifenililor policloruraţi şi a altor compuşi similari, cu modificarile si completarile ulterioare (HG 291/2005, HG 210/2007, HG 975/2007)

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Directiva 86/278 privind protecţia mediului, in special a solurilor, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură

Ordinul comun 344/708 din 2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale pentru aprobarea normelor tehnice privind protecţia mediului în special al solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură, modificat si completat prin OM 27/2007

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Directiva 1999/31 privind depozitarea deseurilor

Decizia 2003/33 privind stabilirea criteriilor şi procedurilor pentru acceptarea deşeurilor la depozite ca urmare a art. 16 si anexei II la Directiva 1999/31/CE

Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Decizia 2005/293 care stabileşte reguli detaliate cu privire la monitorizarea ţintelor de reutilizare/valorificare şi reutilizare/recilare prevăzute în Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Decizia 2002/151 privind cerinţele minime pentru certificatul de distrugere eliberat în conformitate cu art. 5 alin. (3) din Directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Ordinul 757/2004 al Ministrului Mediului si Gospodaririi Apelor pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor, modificat si completat prin OM 1230/2005

Hotararea Guvernului 349/2005 privind depozitarea deseurilor, modificata si completata prin HG 210/2007

Ordinul 1108/2007 al Ministrului Mediului si Dezvoltarii Durabile privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora, modificat si completat prin OM 890/2009

Ordin nr. 2366/1548 din 15 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2743/3189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

Decizia Comisiei din 18 august 2005 de modificare a Directivei 2002/95/CE a Parlamentului european şi a Consiliului în vederea stabilirii valorilor concentratiilor maxime pentru anumite substante periculoase din echipamentele electrice şi electronice