Back

Prezentare planificare de mediu

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanenţă un raport stabil între habitatul natural şi populaţia umană. Această strategie de abordare planificată a problemelor de mediu a fost stabilită în cadrul Conferinţei Ministeriale „Un mediu pentru Europa” desfăşurată în 1993 la Lucerna, Elveţia, şi a fost concretizată prin convenţia cunoscută sub numele „Programul de Acţiune pentru Mediu pentru Europa Centrală şi de Est”, document cadru care constituie “o bază pentru acţiunea guvernelor şi administraţiilor locale, a Comisiei Comunităţilor Europene şi a organizaţiilor internaţionale, instituţiilor financiare şi a investitorilor privaţi în regiune”.

Ultimii ani au fost o mărturie a schimbărilor majore la nivelul creşterilor economice, a dezvoltării umane şi a protecţiei mediului, a responsabilităţii concentrate a tuturor forurilor mondiale de decizie.

Sunt reprezentative în acest sens Conferinţa Mondială asupra Mediului din 1972, desfăşurată la Stockholm şi Conferinţa Mondială asupra Mediului şi Dezvoltării - Rio de Janeiro, 1992, unde s-a susţinut planul de acţiune pentru dezvoltarea globală a secolului 21.

Planificarea strategică de mediu este un proces permanent, iar etapele elaborării şi realizării unui plan strategic formează un ciclu continuu, prin intermediul sistemului de monitorizare şi corectare, pe baza mecanismului parteneriatului strategic. La baza acestuia se află colaborarea între instituţii, agenţi economici, organizaţii neguvernamentale, comunitate locală, toate având un interes comun în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de mediu.

Planurile de acţiune pentru mediu reprezintă un instrument de sprijin al comunităţii în stabilirea priorităţilor privind problemele de mediu şi soluţionarea acestora la nivel local/regional. Acestea presupun dezvoltarea unei viziuni colective, prin evaluarea calităţii mediului la un moment dat, identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea lor şi alocarea unor acţiuni de implementare care să conducă la obţinerea unei îmbunătăţiri reale a mediului şi a sănătăţii publice.

Programele de acţiune pentru protecţia mediului elaborate în ţările Europei Centrale şi de Est au avut, printre altele, următoarele obiective:

  • îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cadrul comunităţii, prin implementarea strategiilor de acţiune concrete, eficiente din punct de vedere al costurilor;
  • conştientizarea publicului, a responsabilităţilor în domeniul protecţiei mediului şi creşterea sprijinului acordat de public pentru strategiile şi investiţiile necesare acţiunilor de protecţie a mediului;
  • întărirea capacităţilor locale şi a ONG-urilor privind managementul şi implementarea programelor pentru protecţia mediului şi promovarea parteneriatului între cetăţeni, autorităţi locale, ONG-uri, comunităţi ştiinţifice şi mediul de afaceri în ceea ce priveşte activităţile pentru protecţia mediului;
  • identificarea, evaluarea şi stabilirea priorităţilor de mediu pentru care este necesar a se acţiona, pe baza datelor ştiinţifice şi a resurselor comunităţii;
  • elaborarea unui plan local/regional de acţiune pentru protecţia mediului, care să identifice acţiunile specifice necesare soluţionării problemelor şi promovării viziunii comunităţii;
  • dezvoltarea abilităţilor autorităţilor locale/regionale în obţinerea de fonduri din partea instituţiilor naţionale şi internaţionale;
  • conformarea cu legislaţia naţională de mediu.

Planul de Acţiune pentru Mediu oferă un punct de pornire în dezvoltarea unei comunităţi durabile şi oferă garanţia faptului că respectiva comunitate a abordat şi examinat corespunzător principalele aspecte de mediu care afectează în mod nefavorabil sănătatea umană şi a ecosistemului.

Planurile de acţiune pentru mediu sunt din ce în ce mai mult utilizate ca instrumente în sprijinul armonizării cerinţelor de mediu cu standardele existente în Uniunea Europeană. Acestea presupun identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai adecvate strategii pentru rezolvarea acestora şi alocarea unor acţiuni de implementare care să conducă la o îmbunătăţire reală a calităţii mediului.

Planurile de acţiune pentru mediu la nivel regional şi judeţean sunt elaborate în contextul conformării României la exigenţele europene, în vederea îmbunătăţirii calităţii mediului şi a asigurării suportului pentru pregătirea proiectelor care pot accesa surse de finanţare relevante.Procesul de elaborare al acestora implică un număr mare de actori: autorităţi locale/regionale, experţi consultanţi, organizaţii nonguvernamentale, operatori economici, autorităţi /instituţii publice, public interesat etc.