Back

Strategia Nationala pentru Dezvoltare Durabila

Pentru a acţiona în mod realist, în cunoştinţă de cauză, pe direcţia strategică a dezvoltării durabile este necesar ca România, cetăţenii săi şi partenerii săi externi să aibă o reprezentare clară asupra punctului de pornire la drum, asupra activelor reale ale ţării, dar şi asupra tarelor moştenite dintr-un trecut istoric complicat. Prin urmare, în condiţiile specifi ce ale României, racordarea la procesul de tranziţie către noul model de dezvoltare durabilă, în care ţara este angajată alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, trebuie să fi e conjugat cu un efort propriu suplimentar vizând recuperarea unor substanţiale rămâneri în urmă pe mai multe paliere ale sistemului naţional.

 

Planul local de dezvoltare durabila a Municipiului Constanta

 Priorităţi de dezvoltare durabilă

 1. • Dezvoltarea turismului şi a sectorului terţiar;
 2. • Creşterea competitivităţii sectorului productiv;
 3. • Asigurarea creşterii veniturilor pe termen lung;
 4. • Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicaţii şi energie;
 5. • Dezvoltarea resurselor umane, creşterea ratei de ocupare şi combaterea excluderii sociale şi a dezechilibrelor sociale;
 6. • Conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate în 2017.

Viziune

În ceea ce priveşte abordarea priorităţilor de dezvoltare durabilă a municipiului Constanţa şi în scopul atingerii obiectivului general, se are în vedere punerea în aplicare a următoarei strategii de acţiune:

În scopul dezvoltării durabile şi integrate a regiunii şi ţinând cont de relaţiile teritoriale, administrative şi economice pe care municipiul Constanţa le are cu teritoriile sale învecinate, în luna mai a anului 2007 s-a constituit Zona Metropolitană Constanţa. Zona Metropolitană Constanţa cuprinde în afara municipiului Constanţa alte 14 localităţi urbane şi rurale situate în zona de proximitate, pe o rază de cca. 25 – 30 Km.

Dezvoltarea zonei costiere nu poate fi privită decât integrat şi sub aspectul întregului său potenţial, de aceea o administrare unitară a acestui teritoriu compact din punct de vedere morfo - structural va eficientiza exponenţial exploatarea raţională a resurselor uriaşe de care dispune zona.

De asemenea, raportat la mărimea sa şi la numărul populaţiei, România simte acut nevoia apariţiei altor mari aglomerări urbane care să echilibreze influenţa politico-economică pe care o exercită în acest moment Bucureştiul.

Municipiul Constanţa va reprezenta un punct nodal de legătură între Europa Centrală şi de vest, Orientul apropiat şi mijlociu, zona Caucazului şi Rusia. Acest aspect va favoriza în special dezvoltarea sectorului terţiar şi a turismului şi va conduce la creşterea investiţiilor străine, la dinamizarea mediului economic şi la creşterea gradului de confort social.

 • Constanţa va deveni cel mai important reper turistic din regiune prin consolidarea poziţiei de leader pe segmentul turismului estival, dar şi prin dezvoltarea turismului de afaceri, de croazieră şi de itinerar.
 • Dezvoltarea unei identităţi culturale şi regionale.
 • Asigurarea unor condiţii favorabile iniţiativelor private care urmăresc, direct sau indirect, valorificarea patrimoniului cultural şi istoric al zonei, în special în domeniul turismului.

Se vor întreprinde toate eforturile pentru ca Zona Metropolitană Constanţa să se plaseze pe drumul de tranzit al petrolului şi a celorlalte resurse naturale provenind din Marea Caspică şi Caucaz. Această zonă, extrem de interesantă din punct de vedere al bogăţiilor naturale de care dispune, va fi extrem de exploatată în viitorul apropiat ceea ce va necesita determinarea unui traseu pentru transferul resurselor către Europa Centrală şi de Vest.

Înscrierea Constanţei pe acest traseu va facilita dezvoltarea economiei portuare şi va duce la creşterea importanţei strategice pe care o deţine oraşul nostru şi zona metropolitană pe harta regiunii extinse, cu efecte benefice atât în ceea ce priveşte investiţiile pe termen mediu şi lung, cât şi sub aspectul asigurării unei securităţi şi stabilităţi ridicate în acest perimetru.

 • Crearea premiselor pentru creşterea atractivităţii zonei pentru investitorii străini.
 • Pe termen mediu, în contextul politicii de dezvoltare regională a Uniunii Europene, vor fi desfăşurate demersuri în sensul constituirii unei euroregiuni distincte, formată din judeţul Constanţa şi judeţul Tulcea.
 • Pe termen scurt şi mediu, în virtutea unei descentralizări financiare şi administrative reale şi în conformitate cu recomandările şi directivele Uniunii Europene în acest domeniu, vor fi întreprinse toate demersurile necesare în vederea trecerii în administrarea autorităţilor publice locale a Portul Comercial Constanţa şi a plajelor litorale.

Având în vedere că o aşezare urbană nu este un sistem închis, iar realizarea obiectivelor generale se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă la dezvoltare şi/sau regenerare urbană, politicile, planificarea strategică urbană, precum şi realizarea programelor şi proiectelor se vor face cu respectarea principiilor cuprinse in:

 • Raportul „Oraşe Europene Durabile” („European Sustainable Cities, Bruselles, 1996);
 • Declaraţia de la Bremen din 1997;
 • Tratatul de la Amsterdam.