Autorizatia de mediu

Autorizatia de Mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune, conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediuluiaprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi, conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr.1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în MO 808/27.11.2007.

Lista activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu conform Anexei nr. 1, din Ordinul nr. 1798/2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, publicat în MO 808/27.11.2007.

Corespondenţa dintre codurile CAEN Rev. 1 şi CAEN Rev. 2este publicată în Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN

Conform OM 1798/2007, actele necesare la depunerea solicitării pentru emiterea autorizaţiei de mediu, sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente sunt:

  • cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;
  • fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit anexei nr.2 la OM 1798/2007; dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute înanexa nr.3 la OM 1798/2007;
  • planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;
  • procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit OM 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;
  • formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr.5 la OM 1798/2007, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu se face conform OM 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.