Acte necesare acord de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU:

 • cerere

 • notificare privind intenţia de realizare a proiectului;

 • notificarea modificărilor proiectului

 • certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

 • planurile anexă ale certificatului de urbanism;

 • dovada achitării tarifului aferent acestei etape(100 RON).

   Dacă se ia decizia demarării evaluării impactului asupra mediului, este nevoie și de:

Pentru proiectele care intra sub incidenta prevederilor art.28 din OUG nr. 57/2007, cu modificările si completările ulterioare, memoriul de prezentare va conţine informaţiile prevăzute în ghidul metodologic privind evaluarea adecvata, precum si coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector în format digital cu referinţa geografica, în sistem de proiecţie naţionala Stereo 1970.

Plata tarifelor aferente procedurii de emitere a acordului de mediu se face conform Ordinului nr. 1108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora cu modificările ulterioare.

Modele anunţuri:

 1. Model anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

 2. Model anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 3. Model anunţ public privind dezbaterea publica

 4. Model anunţ public privind emiterea acordului de mediu/respingerea solicitării acordului de mediu

 5. Model anunţ public privind emiterea actului de reglementare revizuit/decizia de respingere a solicitării de revizuire


Acordul de mediu

Acordul de mediu este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect conform prevederilor art.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind Protecţia Mediului aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

Acordul integrat de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, conform dispoziţiilor legale în vigoare, care acordă dreptul de a stabili condiţiile de realizare a unei activităţi încă din etapa de proiectare, care să asigure că instalaţia corespunde cerinţelor legislaţiei în vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale instalaţiilor situate pe acelaşi amplasament.

Procedura de emitere a acordului de mediu si a acordului integrat de mediu este reglementată de următoarele acte normative:

 1. Legea nr.292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;

 2. Ordinul nr.863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului;

 3. Ordinul nr.864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în context transfrontieră şi de participare a publicului la luarea deciziei în cazul proiectelor cu impact transfrontieră

 4. Ordinul nr.19/2010 pentru aprobarea Ghidului Metodologic privind evaluarea adecvata a efectelor potenţiale ale planurilor si proiectelor asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

 5. Directiva 2014/52/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului